[:sq]Letër vlerësimi nga Z. Robert Singer, Kryetar i Qendrës për Ndikimin Hebre dhe Këshilltar i Lartë i Lëvizjes Kundër Antisemitizmit[:en]Letter of appreciation from Mr. Robert Singer, Chairmanf the Center for Jewish Impact and Senior Advisor to the Combat Anti-Semitism Movement[:]

[:sq]Letër vlerësimi nga Z. Robert Singer, Kryetar i Qendrës për Ndikimin Hebre dhe Këshilltar i Lartë i Lëvizjes Kundër Antisemitizmit, pas miratimit të përkufizimit të punës të IHRA mbi antisemitizmin nga Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë. [:en]Letter of appreciation from Mr. Robert Singer, Chairman of the Center for Jewish Impact and Senior Advisor to the Combat Anti-Semitism Read More…

[:sq]Njoftim për likujdimin e tarifes të Ciklit I-rë[:]

[:sq][:sq]Janë të lutur të gjithë studentët e Ciklit të I-rë, të cilët nuk kanë likujduar tarifën e shkollimit për vitin akademik 2020-2021, të fillojne procesin e likujdimit të tarifës së shkollimit. Në zbatim të vendimeve të organeve kolegjiale Senat Akademik dhe Bord Administrimi Afati perfundimtar i likujdimit të tarifës së shkollimit është data 2 Janar 2021.[:] If youRead More…