Letër vlerësimi nga Z. Robert Singer, Kryetar i Qendrës për Ndikimin Hebre dhe Këshilltar i Lartë i Lëvizjes Kundër Antisemitizmit

Aktivitete njoftime

Letër vlerësimi nga Z. Robert Singer, Kryetar i Qendrës për Ndikimin Hebre dhe Këshilltar i Lartë i Lëvizjes Kundër Antisemitizmit, pas miratimit të përkufizimit të punës të IHRA mbi antisemitizmin nga Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë.