njoftime

[:sq]Njoftim për Bursat e studentit[:]

[:sq]Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”; ligjit nr.10296 datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin financiar dhe kontrollin”; sipas vendimeve të BA për studentët bursistë me nr. 22 datë 09.03.2020; nr. 24.07.2020; nr.40 datë 15.09.2020 studentët e poshtëshënuar të përcjellin brenda datës 18.12.2020, pranë sektorit të financës numrin e llogarisë bankare me qëllim kalimin e bursës për vitin akademik 2019-2020.

Nr Emër Atësia Mbiemër Fakulteti Dega
1 Elvis Celo Hoxhaj FSHP Infermieri e përgjithshme
2 Besarda Ilmi Kullafi FSHP Infermieri e përgjithshme
3 Allteze Ladimir Kolka FSHT Biologji
4 Gerald Baki Dogani FSHT Informatike
5 Elona Dilaver Shurdhaj FE Administrim biznesi

[:]