Konfigurimi i adrese e-mail @univlora.edu.al

njoftime

Per te konfiguruar adresen email ne celulrin tuaj ju lutem te shikoni manualin ne kete link.