njoftime

[:sq]Vendime te KZF ne fakultete per shtyrjen e regjistrimeve, datë 27.04.2020[:]

[:sq]

SHTYRJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR DREJTUS
TË NJËSISË KRYESORE, DREJTUES TË NJËSISË BAZË, PËR ANËTARËT E
KOMISIONEVE TË PËRHERSHME NË NJËSINË KRYESORE NË FAKULTETET
E UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË.

Vendimi NR 5, KZFSHT

Vendimi Nr 5 KZFSHH

Vendimi Nr 5 KZFE

Vendimi Nr 5 KZFSHP[:]