PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV

njoftim pune njoftim punesim

NJOFTIM

 UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORE SHPALL NJOFTIMIN PER

PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV, ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË, ME AFAT TË CAKTUAR, NË POZICIONIN: “SPECIALIST TË MARRËDHËNIEVE ME JASHTË”, NË SEKTORIN E PROJEKTEVE DHE MARRDHËNIEVE ME JASHTË PRANË DREJTORISË SË SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË.

 

Përshkrimi i vendit të punës

Specialisti për marrëdhëniet me jashtë:

  • Mban kontakte te vazhdueshme me zyrat e maredhenieve me jashte me Universitete, me te cilat UV ka marreveshje bashkepunimi;.
  • Vendos kontakte bashkepunimi me zyrat e marredhenieve me jashte te Universiteteve te tjera Evropiane e me gjere per te rritur vizibilitetin e UV;
  • Harton, ne bashkepunim me Rektoratin e UV, marreveshjet protokollare te bashkepunimit me Universitete te tjera brenda dhe jashte vendit;
  • Mban dokumentimin e çdo aktiviteti te zhvilluar ne kuader te projekteve, apo marreveshjeve te bashkepunimit me jashte.

 

Njoftimi i plotë