NJoftim punësimi pranë qendrës kërkimore shkencore FSHP

njoftim pune njoftim punesim

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 66, datë 20.09.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

 

2 (DY) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË, ME AFAT TË CAKTUAR, PRANË QENDRËS KËRKIMORE-SHKENCORE TË SHËNDETIT PUBLIK

Përshkrimi i vendit të punës

  1. Mësimdhënie në modulet e Kirurgji, Anatomi, Promocion shëndetësor; në veprimtaritë akademike: leksione, seminare.
  2. Mësimdhënie në modulet e Anatomi, Fiziologji, Farmakologji; në veprimtaritë akademike: leksione, seminare.
  3. Mësimdhënie në modulet e Anatomi, Fiziologji, Shëndet Publik, Zhvillim pediatrik; në veprimtaritë akademike: leksione, seminare.
  1. Kërkim shkencor individual dhe në grup.
  1. Mbështetje për nevojat e Qendrës dhe Fakultetit.

 

Njoftimi i plote
Skema e vlerësimit