njoftim pune njoftim punesim

[:sq]Njoftim punesimi – SPECIALISTE PROTOKOLLI/ASISTENTE DEKANI PRANË DEKANIT TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE HUMANE[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 27, datë 04.04.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV ME KOHEZGJATJE TE CAKTUAR

“SPECIALISTE PROTOKOLLI/ASISTENTE DEKANI PRANË DEKANIT TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE HUMANE”

Përshkrimi i vendit të punës

Specialisti i Protokollit/Asistent Dekani pranë Dekanit të Fakultetit të Shkencave Humane përveç funksioneve të Sekretarisë së veçantë (axhenda, koordinime, njoftime, takime, asistencë, ndihmë etj.), kryen edhe funksione të sekretari-arkivit. Mban korrispodencën shkresore hyrëse dhe dalëse të përcjellë nga Dekani.

Shkarko njoftimin e plote
Skema e vleresimit[:]