Raport financiar per vitin 2018


Raport financiar i Universitetit “Ismail Qemali” per vitin 2018.

Raporti i Buxhetit 2018
Të ardhurat për periudhën Janar Nëntor
Situacioni i shpenzimeve Janar Nëntor