njoftim punesim

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, për vendin e lirë të punës për personel ndihmësakademik me karakter administrativ me kohëzgjatje të caktuar Specialist Arkive[:]

[:sq]

NJOFTIM

 

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 114, datë 17.12.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV 

ME KOHEZGJATJE TE CAKTUAR SPECIALIST ARKIVE

 

Përshkrimi i vendit të punës

Specialisti i arkivës ka për mision që, në mbështetje të legjislacionit në fuqi për arkivat, të mirëmbajë, të kujdeset dhe të garantojë sigurimin e kushteve për organizimin dhe mirëadministrimin e dokumentacionit që ndodhet në Zyrën e Arkivit të UV-së.

Të lëshojë kopje të njëhësuara dokumentacioni nga fondi i arkivit të UV-së, sipas rregullave të caktuara.

 

Kritere të përgjithshme që duhet të plotësoj/në kandidati/ët

 • Të jetë shtetas/e shqiptar/e.
 • Të zotrojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur.
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.
 • Të jetë i aftë nga ana shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse.
 • Të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkuron;
 • Të ketë aftësinë e punës në grup dhe të komunikimit etiko-profesional me kolegët dhe eprorët;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë të Gjykatës për kryerjen e një vepre penale si dhe të mos jetë person nën hetim;
 • Kandidati nuk duhet të ketë patur background negativ në eksperiencat e mëparshme në punë dhe të mos jenë marrë ndaj tij masë disiplinore “largim nga puna”
 • Të mos jetë në proces gjyqësor me Universitetin “Isamil Qemali” Vlorë;
 • Të mos ketë vepruar ose propaganduar në drejtim të prishjes së imazhit të universitetit dhe autoriteteve drejtuese të UV-së, në median vizive dhe/apo të shkruar, rrjetet sociale etj.
 • Të ketë eksperiencë në punë.

 

Kritere të veçanta

 1. Të ketë diplomë universitare në shkencat shoqërore.
 2. niveli minimal i diplomës “Master Profesional”. Preferohen kandidatët që kanë kualifikime në fushën e menaxhimit të arkivave.
 3. Të ketë njohuri shumë të mira për Ligjin nr. 9141 datë 06.11.2003 “Për Arkivat” dhe aktet nënligjore për menaxhimin e arkivave.
 4. Të ketë njohuri shumë të mira për rregullat e organizimit të administratës dhe funksionimit të veprimtarisë administrative në përgjithësi dhe të UV-së në veçanti.
 5. Preferohen kandidatët që njohin një prej gjuhëve të Bashkimit Europian, të certifikuara, ose me dëshmi të dokumentuara nga Universiteti i Tiranës.
 6. Të ketë njohuri shumë të mira praktike në përdorimin e kompjuterit.
 7. Të ketë eksperiencë në punë mbi 3 vite.

 

 

 

Dokumentacioni i kërkuar

 • Formulari i aplikimit i plotësuar nga aplikanti. Gjendet në adresën univlora.edu.al
 • Jetëshkrim/ CV;
 • Diploma/t universitare (kopje e noterizuar);
 • Lista e notave e studimeve universitare (origjinal);
 • Për diplomat e marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopje e noterizuar e certifikatës së njohjes nga organi kopetent.
 • Libreza e punës (origjinal ose kopje të noterizuar)
 • Kopje e noterizuar e dëshmive të njohjes së gjuhës së huaj
 • Kopje e noterizuar e dëshmive të njohjes së kompjuterit
 • Kopje e noterizuar e certifikatave ose diplomave të kualifikimeve apo specializimeve;
 • Dëshmi apo diploma të studimeve, të trajnimeve dhe kualifikimeve të tjera, te jene te noterizuara.
 • Referenca nga punëdhënës të mëparshëm që provojnë vlerësimet pozitive në punë.
 • Raport mjekësor për aftësinë në punë, lëshuar 3 muajt e fundit (origjinal);
 • Vërtetim i gjendjes gjyqësore (dokument origjinal i lëshuar nga Ministria e Drejtësisë, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë dhe Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë);
 • Fotokopje të kartës së identitetit ID;

Shënim:

Diplomat, çertifikatat, gradat dhe titujt e fituar në institucione të huaja arsimore, të shoqërohen me çertifikatën e njehsimit, bazuar në nenin 92 të Ligjit nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e Arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”.

 

Mënyra e aplikimit

Dokumentat duhet të dorëzohen vetëm nëpërmjet shërbimit postar në adresën

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë,

Lagjja. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400  Vlorë, Shqipëri.

-Drejtoria e Komunikimit dhe e Burimeve Njerëzore.

Specialist Arkive

 

Afati për aplikim

 • Afati për të aplikuar është 2 dy (javë) kalendarike. Ky afat fillon nga data e nesërme e publikimit të njoftimit  në web-site zyrtar të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë: univlora.edu.al. (njoftimi u publikua në datën 18.12.2018 dhe afati përfundon në datën 02.01.2019).
 • Dokumentacioni i dorëzuar në shërbimin postar pas datës 02.01.2019, do t’i kthehet aplikantit pa veprime.

 

Procedura e punësimit të personelit ndihmësakademik me karakter administrativ

 • Punësimi i personelit ndihmësakademik me karakter administrativ në UV bëhet me konkurs.
 • Konkurimi do të kryhet në dy faza: vlerësimi i dosjes dhe intervista e drejtëpërdrejtë e kandidatit.
 • Dokumentacioni i dorëzuar nga aplikanti në kundërshtim me kërkesat e shpallura, nuk do të merret në konsideratë nga Komisioni ad hoc. Vlerësimi do të kryhet vetëm mbi bazën e dokumentacionit të konsideruar të vlefshëm.
 • Komisioni ad hoc njofton kandidatët për rezultatet e vlerësimit të fazës së parë.
 • Ankesat në lidhje me vlerësimin e kandidatëve dhe zbatimin e procedurave nga komisioni ad hoc, paraqiten te Rektori brenda 5 (pesë) ditëve.
 • Kandidatit i lind e drejta e ankimit nga e nesërmja e njoftimit të vendimit për fazën e parë të vlerësimit të dokumentacionit të dorëzuar. Në këtë rast, Rektori urdhëron komisionin ad-hoc për pezullimin e procedurës së konkurimit deri në përfundimin e procedurës së shqyrtimit të ankimit. Kur vlerëson se ankimi është i pranueshëm, brenda 10 (dhjetë) ditëve nga e nesërmja e njoftimit të ankimit, Rektori vendos me një akt të ri anullimin, shfuqizimin ose ndryshimin e vendimit të komisionit ad-hoc. Vendimi i rektorit i njoftohet komisionit ad-hoc i cili në vijim cakton datën dhe njofton kandidatët fitues për zhvillimin e intervistës me gojë.
 • Kandidati i cili kalon fazën e parë të kualifikimit të dosjes, por nuk paraqitet në fazën e dytë të intervistës me gojë, skualifikohet nga konkurimi.
 • Komisioni ad hoc vlerëson dhe rendit kandidatët konkurues sipas pikëzimit të vendosur në rregulloren e UV-së dhe ia përcjell Rektorit i cili vendos në mënyrë përfundimtare mbi secilën kandidaturë.
 • Kundër vendimit të fazës së dytë për vlerësimin e intervistës, kandidati ka të drejtën e ankimit brenda 5 (pesë) ditëve, duke filluar ky afat nga e nesërmja e njoftimit të këtij vendimi. Në këtë rast, Rektori urdhëron shqyrtimin e ankimit. Kur vlerëson se ankimi është i pranueshëm, brenda 10 (dhjetë) ditëve nga e nesërmja e njoftimit të ankimit, rektori vendos me një akt të ri anullimin, shfuqizimin ose ndryshimin e vendimit të komisionit ad-hoc.
 • Vendimi përfundimtar i Rektorit për miratimin e klasifikimit përfundimtar dhe shpalljen e fituesit, i njoftohet palëve të interesuara.
 • Rektori emëron kandidatin fitues dhe nënshkruan kontratën e punës.

 

Formular-aplikimi-per-personel-akademik
Formular-aplikimi-per-personel-administrativ
 

Skema e vlerësimit të  kandidatëve për punonjës ndihmës akademik me karakter administrativ

Diplomë Universitare  në Shkencat Shoqërore (niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

20 pikë

 

Diplomë/ Dëshmi/ Cerifikata në menaxhimin e arkivave

20 pikë

Eksperienca në punë (max 10 pikë)

Për çdo 1 vit mbi tre vjet 5 pikë

 

Dëshmi të njohjes së gjuhës së huaj

5 pikë

Dëshmi të njohjes së kompjuterit

5 pikë

Vlerësime pozitive të përvojave të mëparshëme të punës ( max 10 pikë)

5 pikë për çdo vlerësim

Intervista

30 pikë

Shkresa e Kritereve[:]