Fakulteti i Shkencave Teknike kërkon të rekrutojë në Departamentin e Kimisë 1 (një) pedagogë me kohë të plotë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 99, datë 09.11.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: Departamenti i Kimisë kërkon punësimin e një Personeli Akdemik me kohë të plotë për realizimin e ngarkesës mësimore në lëndët që ofrohen në programet e ciklit tRead More…