Njoftim për studentët e ciklit të parë të studimeve përfitues burse sipas vendimit nr 41 datë 26.12.2018 të Bordit të Administrimit

Studentët përfitues të bursës për vitin akademik 2018-2019 , sipas vendimit nr 41 datë   26.12.2018   të  Bordit të Administrimit ,që nuk kanë dorëzuar numrin e llogarisë bankare pranë zyrës së Financës, janë të lutur të paraqesin numrin e llogarisë bankare pranë zyrave të Financës, për kalimin e pagesës së bursës . Informacioni mund të dërgohet dhe me email nRead More…

Një grup studentësh, ditën e premte dt.21-12-2018 bënë një vizitë në Shtëpinë e Fëmijës Vlorë

Një grup studentësh, ditën e premte dt.21-12-2018 bënë një vizitë në Shtëpinë e Fëmijës Vlorë Një grup studentësh të vitit të parë të Fakultetit të Shëndetit Publik, me iniciativën dhe organizimin e tyre të pavarur, ditën e premte dt.21-12-2018 bënë një vizitë në Shtëpinë e Fëmijës Vlorë, ku kaluan disa orë në shoqërinë e fëmijëve. Fëmijët e institucioRead More…

Departamenti i Kujdesit Shëndetësor, pranë Fakultetit të Shëndetit Publik, organizoi në datë 22-12-2018 dy seminare

Departamenti i Kujdesit Shëndetësor, pranë Fakultetit të Shëndetit Publik, organizoi në datë 22-12-2018 dy seminare, të akredituar nga QKEV me nga 6 kredite secila. Seminaret titulloheshin: “Përmirësimi i njohurive të personelit infermieror në lidhje me Proçesin Infermieror gjatë kujdesjeve infermierore” me koordinatore aktiviteti pedagogen Rudina Çerçizaj dhe “Sindromi menopauzRead More…

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin për konkurim, personel akademik me kohë të plotë pranë departamentit të kujdesit shëndetësor në fakultetin e shëndetit publik

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.116, datë 20.12.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë:   PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË PRANË DEPARTAMENTIT TË KUJDESIT SHËNDETËSOR NË FAKULTETIN E SHËNDETIT PUBLIK   1 (një) personel akademik me kohRead More…

UDHËZIM Nr. 37, datë 4.12.2018 PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 29, DATË 10.9.2018, “PËR VEPRIMTARINË DHE NGARKESËN MËSIMORE TË PERSONELIT AKADEMIK NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË”, TË NDRYSHUAR

UDHËZIM Nr. 37, datë 4.12.2018 PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 29, DATË 10.9.2018, “PËR VEPRIMTARINË DHE NGARKESËN MËSIMORE TË PERSONELIT AKADEMIK NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË”, TË NDRYSHUAR Në mbështetje të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të pikës 8 të nenit 59 të ligjit nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencorRead More…

Thirrje për mobilitet stafi akademik në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 në Universitetin e Salentos, Itali

Thirrje për mobilitet stafi akademik në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 në Universitetin e Salentos, Itali Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, në bashkëpunim me Universitetin e Salentos në Itali, në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton stafin akademik të punësuar me kontratë me afat të pacaktuar në UV, të aplikojnë për mobilitet Read More…

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës për personel akademik me kohë të pjesshme pranë departamentit të edukimit në fakultetin e shkencave humane

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 112, datë 11.12.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:     PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME PRANË DEPARTAMENTIT TË EDUKIMIT NË FAKULTETIN E SHKENCAVE HUMANE 1 (një) personel akademik me angaRead More…

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Tallinn Health Care College në Tallinn, Estoni.

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Tallinn Health Care College në Tallinn, Estoni. Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Tallinn Health Care College në Tallinn, Estoni në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton studentët e UV-së në vitin e dytë dheRead More…