njoftime

[:sq]THIRRJE PËR PUNIME SHKENCORE “THE HERITAGE”[:en]CALL FOR PAPERS-THE HERITAGE[:]

[:sq]Ju njoftojmë nga redaksia e revistës shkencore “The Heritage” – botim i UNS-së dhe Institutit për Evropianistike dhe Politikë ndërkombëtare (IPES-Institute of International Politics and European Studies), se ka filluar  procedura e grumbullimit të artikujve shkencor për numrin 19. Ky numër botohet në  Qershor  të vitit 2018.

E veçanta e revistës tonë është se dallohemi si një revistë hulumtuese e shkencore duke  konsideruar faktin  se duhen promovuar vlera të reja duke e kapërcyer veten, familjen, interesin e ngushtë dhe duke i dhënë përparësi shkencës dhe dijes. Revista The Heritage” mbetet dritare e hapur për të gjithë ata që duan të kontribuojnë nëpërmjet studimeve të tyre dhe t’i japin një impakt tjetër shoqërisë. Ftojmë studiues të shkencave ekonomike, juridike, politike,  teknologjisë informative, edukimit, sferës së ekologjisë dhe sferave tjera shkencore per t’ju pergjigjur thirjes deri në datën 30 Maj 2018.

 

Me qëllim që të sigurojë kualitet më i madh  dhe të promovohet në nivel ndërkombëtar, revista shkencore ndërkombëtare “The Heritage”, u bë pjesë e agjencionit më të njohur për identifikim digjital -CrossRef. Kjo arritje e madhe i dha mundësi  revistës tonë shkencore të bëhet pjesë e një rrjeti të madh që ndërlidh në mënyrë  të vazhdueshme  revista të ndryshme shkoncore  duke bërë citimin e tyre online. CrossRef është asociacion në të cilin janë përfshirë 4300 organizata fitimprurëse dhe jofitimprurese. CrossRef lidh miliona publikime të ndryshme shkencore, me theks të veçantë revista shkencore, libra, fjalorë, botime konferencash shkencore, materiale pune, raporte, e të ngjajshme.

Në mes të tjerash, CrossRef  është një mjet shumë i dobishëm që mundëson kontrollim të plagjiaturës.

Përfitimet nga  bashkangjitja e The Heritage” në CrossRef për autorët e revistës tonë janë shumë të mëdha. Pjesë e përfitimeve janë:

  • Rregjistimi i librave nëpërmjet DOI jep mundësinë e shitjes më të madhe të librave.
  • Me rregjistrimin e publikimeve në bazën e CrossRef , më shumë se 4,500 organizata ,revista të tjera dhe biblioteka do të mund të lidhen me punimet të cilat janë publikuar në “The Heritage”.
  • Lidhja në mes е-librave – për librat elektronike dhe referencat lehtësohet  lidhja e brendshme e kompontetave dhe referencave  duke siguruar hiperlinqe të vazhdueshme nga citatet e materialeve të tjera të publikuara.

Duke qënë pjesë e CrossRef, i japim një stimulim më të madh autorëve të ndryshëm që punimet e tyre shkencore ti publikojnë pikërisht në revistën shkencore ndërkombëtare  “The Heritage”. Përveç kësaj, një peshë  më të madhe i jepet edhe konferencës ndërkombëtare shkencore “Scientific Challenges for Sustainable Development”, sepse në këtë konferencë ku prezantohen punime shkencore, të njëjtat,  publikohen në një botim të veçantë  përmbledhjeje punimesh. “The Heritage”  do të rritet në një revistë te veçantë ku do te publikohen punime të autorëve më të dalluar nga e gjithë bota, punime të cilat do të kenë një ndikim të madh në krijimin e politikave globale në të ardhmen.

Në vijim, po ju njohim me disa nga kriteret shkencore kryesore të revistës sonë dhe një numër kontakti për të drejtuar gjithë pyetjet tuaja, si edhe dorëzimin e artikullit tuaj dhe të dhënave personale përkatëse.

Kriteret e Revistës:

Çdo material që botohet në revistën shkencore “The Heritage” duhet të përputhet me standardin e gjuhës shqipe, maqedonase ose angleze. I gjithë dorëshkrimi, duke përfshirë abstraktin, listën e referencave dhe çdo lloj tabele, duhet të jetë në madhësi A4 me një hapësirë në mes (1.5), me font 12 Times New Roman. Punimi duhet të fillojë me faqen hyrëse, që përfshin titullin e punimit, emrin (emrat) e autorit (autorëve), lidhjen me institucionet dhe adresat e korrespondencës, e-mail adresën, titulli i shkurtër i sugjeruar dhe tri deri pesë fjalë kryesore. Në faqen tjetër, duhet vendosur titulli i artikullit dhe abstrakti, pastaj duhet vazhduar me përmbajtjen e artikullit. Punimi duhet të variojë nga 6-10 faqe kompjuterike. Artikulli mund të shoqërohet edhe me shënime në fund të faqes (footnotes) ose në fund të tekstit (endnotes), por në çdo rast, referencat janë të detyrueshme. Autorët luten të mos përdorin figura. Në qoftë se ka ndonjë arsye të fortë për të pasur figura, autorët doemos duhet ta dorëzojnë një kopje elektronike origjinale në EPS, TIF, ose format JPG me rezolucion të lartë. Në qoftë se ka tabela, ato duhet të jenë të krijuara në Word dhe jo ne Exel.

Abstrakti duhet dërguar/dorëzuar në gjuhën angleze, pavarësisht gjuhës  së punimit shkencor, që ka zgjedhur kandidati. 

 

 

Në vijim, po ju njohim me një numër kontakti për të drejtuar gjithë pyetjet tuaja, si edhe dorëzimin e artikullit tuaj dhe të dhënave personale përkatëse.

Varianti elektronik i çdo numri të revistës publikohet në faqet zyrtare të Universitetit Ndërkombëtar të Strugës (eust.edu.mk ose http://eust.edu.mk/Heritage/ ).
Varianti i shkruar në libër tërhiqet në zyrën e redaktorit ose kontaktohet me autorin në adresen e e-mailit: theheritage@eust.edu.mk

Ju lutemi kontributorve që ti kryejnë pagesat sepse nuk do të mund tu publikohet punimi dhe fletpagesën e skenuar ta dërgojnë në financial@eust.edu.mk

 

Të dhënat për pagesën:

  1. Pagesapër artikull është 100 euro.
  2. Për pagesat jashtë Republikës së Maqedonisë shërben numri i llogarisë Swift, i cili ndodhet mëposhtë: me qëllimin ” Pagesë për Heritage “.

Payment instrucrion for EUR :

IBAN: mk07240230001908444

 SWIFT: uibmmk22

Universal Investment Bank AD Skopje

 Maksim Gorki 6, R.Macedonia

Beneficiary name: MEGUNARODEN UNIVERZITET vo Struga

Beneficiary address: Struga, Ezerski Lozja 1

Pagesa për kandidatët nga R.Maqedonisë

Payment data:

The payment for the article is 100 euros.

UNI BANK AD SKOPJE, account number: 240230001908444

On behalf of IUS-Struga

_________
Kur të dërgoni faturën (fletëpagesën) bankare të skanuar, do të na duhet edhe adresa juaj postare, në të cilën do t’jua postojmë kopjen tuaj të revistës.[:en]The editorial board of the scientific journal “The Heritage” – IUS’s edition informs you that the procedure of collecting scientific papers for the number 19 has already begun.  This number is published until June 2018.

The uniqueness of our journal is distinguished for its scientific research, considering the fact that new values should be promoted to overcome yourself, family, close interest while giving priority to science and knowledge.

The journal “The Heritage” remains an open window for all who want to contribute through their studies and give another impact to the society. We invite researchers of economics, law, political sciences, information technology, education, of the sphere of ecology and other scientific areas to reply to the call until 30 May 2018.

Each paper published in scientific journal “The Heritage” is assigned a DOI® number, which appears beneath the author’s affiliation in the published paper and ISSN number ISS1857-7482

 

In addition, we acknowledge you with some of the main scientific criteria of our journal and a contact number to direct with all your questions, as well as the submission of your article and the corresponding personal data.

Journal criteria:

Published materials in the scientific journal “The Heritage” must comply with the standard of Albanian, Macedonian and English language. The entire manuscript, including the abstract, list of references and all kind of tables, should be A4 size with a space in between (1.5), with 12 Times New Roman font. The paper should begin with a cover page that includes the title of the paper, author(s) name (s), institutional affiliation and correspondence address, e-mail address, suggested short title and three to five key words. On the other page, you have put the title of the article and the abstract, then to continue with the content of the article. The paper work has to vary from 6-10 computer pages. The article may be accompanied by notes at the bottom of the page (footnotes) or at the end of the text (Endnotes), but in any case, the references are required. Authors are discouraged from using figures. If there is any strong reason to include figures, authors must submit original electronic copies in EPS, TIF or JPG format in high resolution. If tables are included, they should be created in Word and not in Excel.

The abstract must be sent / delivered in English, regardless of the language of the scientific paper, which the candidate has chosen.

In addition, we give you a contact number to direct with all your questions, as well as the submission of your articles and relevant personal data.

The electronic version of each publication of the journal is published in the official websites of the International University of Struga (eust.edu.mk or http://eust.edu.mk/Heritage/).

The written option in the book is withdrawn in the Editor’s office or you can contact the author in the following e-mail address theheritage@eust.edu.mk

We ask all the contributors to make the payments because otherwise their paper work will not be published, and the scanned payment slip should be sent in the following address: financial@eust.edu.mk

 

Payment data:

  1. The payment for the article is100 euro.
  2. For payments outside the Republic of Macedonia serves the account number Swift, which is below: with the purpose of “Payment for Heritage “.

 

Payment instructions for EUR :

 IBAN: mk07240230001908444

 SWIFT: uibmmk22

Universal Investment Bank AD Skopje

 Maksim Gorki 6, R.Macedonia

Beneficiary name: MEGUNARODEN UNIVERZITET vo Struga

Beneficiary address: Struga, Ezerski Lozja 1

For submitted papers by candidates from R.Macedonia :

Payment data:

The payment for the article is 100 euros.

UNI BANK AD SKOPJE, account number: 240230001908444

On behalf of IUS-Struga

When you send the scanned bank receipt (payment slip), we will also need your mailing address, in which you will get a copy of the journal.[:]