njoftim punesim

[:sq]Njoftim punesimi[:]

[:sq]

NJOFTIM

 

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, shpall konkursin për 2(dy) vende të lira të punës, për personel ndihmës akademik me karakter mësimor (Laborant)“ me angazhim me kohe të plotë pranë Fakultetit të Shëndetit Publik

 

 

FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK

 

 1. Departamenti i Infermierisë

 

1 (një vend i lirë) Personel ndihmës akademik me karakter mësimor (Laborant)|, me angazhim me kohë të plotë

 

Lloji i diplomës “Arsim i Lartë”

– Paga e grupit sipas nivelit arsimor universitar;

– Shtesë mbi pagën e grupit për vjetërsi në punë në masën 2% për çdo vit pune;

– Kategoria e pagës  IV-b.

Përshkrimi i vendit të punës:

 • Personel ndihmësakademik me karakter mësimor
 • Menaxhim dhe mbështetje për zhvillimin e praktikave laboratorike dhe mësimore
 • Mirëmbajtje e ambientëve të laboratorëve didaktikë
 • Mbështetje për nevojat e departamentit dhe fakultetit.

 

Për t’u punësuar në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, kandidati  për punësim duhet të plotësoj së pari këto kërkesa të përgjithshme (neni 41 i Statutit dhe neni 28 i Rregullores):

 • Të zotërojnë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkurojnë.
 • Të kenë aftësinë e punës në grup dhe të komunikimit profesional me kolegët dhe studentët.
 • Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë të Gjykatës për kryerjen e një krimi.
 • Të mos jetë marrë më parë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna apo zgjidhjes së kontratës nga Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë.
 • Të mos kenë vepruar ose propoganduar në veprim të prishjes së imazhit të universitetit dhe autoriteteve drejtuese, në median vizive dhe te shkruar, rrjetet sociale etj.

Kandidati i cili nuk plotëson kriteret bazë dhe kërkesat e përgjithshme ( neni 41 i Statutit dhe neni 28 i Rregullores)  s’kualifikohet nga konkurimi.

 

 1. Kritere bazë të përcaktuara nga Njësia bazë:
 • Kandidati për personel ndihmës/akademik me karakter mësimor (laborant) duhet të ketë mbaruar ciklin e parë të studimeve në fushën e infermierisë.
 • Kandidati duhet të zotërojë diplomë të studimeve master në fushën e infermierisë.
 • Mesatarja e notave të ciklit të parë të studimeve duhet të jetë minimalisht 7.5.
 • Kandidati duhet të ketë eksperiencë pune në Shërbim shëndetësor/Spital Rajonal prej së paku 3 vitesh.

 

Skema e Vlerësimit për Vlerësimin e Dosjeve të Kandidatëve

 

 

2. Departamenti i Kujdesit Shëndetësor

 

1 (një vend i lirë) Personel ndihmës akademik me karakter mësimor (Laborant)|, me angazhim me kohë të plotë

 

Lloji i diplomës “Arsim i Lartë”

– Paga e grupit sipas nivelit arsimor universitar;

– Shtesë mbi pagën e grupit për vjetërsi në punë në masën 2% për çdo vit pune;

– Kategoria e pagës  IV-b.

Përshkrimi i vendit të punës:

 • Personel ndihmësakademik me karakter mësimor
 • Menaxhim dhe mbështetje për zhvillimin e praktikave laboratorike dhe mësimore
 • Mirëmbajtje e ambientëve të laboratorëve didaktikë
 • Mbështetje për nevojat e departamentit dhe fakultetit.

 

Për t’u punësuar në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, kandidati  për punësim duhet të plotësoj së pari këto kërkesa të përgjithshme (neni 41 i Statutit dhe neni 28 i Rregullores):

 • Të zotërojnë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkurojnë.
 • Të kenë aftësinë e punës në grup dhe të komunikimit profesional me kolegët dhe studentët.
 • Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë të Gjykatës për kryerjen e një krimi.
 • Të mos jetë marrë më parë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna apo zgjidhjes së kontratës nga Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë.
 • Të mos kenë vepruar ose propoganduar në veprim të prishjes së imazhit të universitetit dhe autoriteteve drejtuese, në median vizive dhe te shkruar, rrjetet sociale etj.

Kandidati i cili nuk plotëson kriteret bazë dhe kërkesat e përgjithshme ( neni 41 i Statutit dhe neni 28 i Rregullores)  s’kualifikohet nga konkurimi.

 

 1. Kritere bazë të përcaktuara nga Njësia bazë:
 • Kandidati për personel ndihmës/akademik me karakter mësimor (laborant) duhet të ketë mbaruar ciklin e parë të studimeve në fushën e infermierisë.
 • Kandidati duhet të zotërojë diplomë të studimeve master në fushën e infermierisë.
 • Mesatarja e notave të ciklit të parë të studimeve duhet të jetë minimalisht 7.5.
 • Kandidati duhet të ketë eksperiencë pune në Shërbim shëndetësor/Spital Rajonal prej së paku 3 vitesh.

 

Skema e Vlerësimit për Vlerësimin e Dosjeve të Kandidatëve

 

 

DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

 

 1. Dokumentat duhet të dorëzohen vetëm nëpërmjet shërbimit postar në adresën:   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë,

Adresa: L. Pavarësia, 9400 Vlorë, Shqipëri

Sektori i  Administrimit të Burimeve Njerëzore dhe Dokumentacionit

Pozicioni përse aplikohet

       

         Nuk lejohet paraqitja e dokumentacionit dorazi

 

 1. Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentet si më poshtë:
 • Formularin e aplikimit i cili mund të shkarkohet në faqen e internetit të universitetit në adresën univlora.edu.al, ose të tërhiqet dorazi në zyrën e Burimeve Njerëzore të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë;
 • Jetëshkrim/ C.V;
 • Kopje të noterizuar të diplomës dhe të listës së notave.
 • Kopje të noterizuar të diplomës/ve Master dhe listës së notave.
 • Kopje të noterizuar të librezës së punës;
 • Fotokopje të kartës së identitetit ID;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore (Raport mjeko-ligjor i 3 muajve të fundit);
 • Vërtetim i gjendjes gjyqësore, lëshuar nga Gjykata dhe Prokuroria.
 • Vertetim i gjendjes gjyqesore, vete deklarim sipas formes se kerkuar nga ligji;
 • Referenca nga punëdhënës të mëparshëm, në lidhje me eksperiencën në punë/jo skualifikues;
 • Dëshmi të noterizuara të kualifikimeve;
 • Dëshmi të noterizuara të njohjes së gjuhës së huaj dhe përdorimit të kompjuterit.
 • Deklaratë e kandidatit për mos pasjen e konfliktit të interesit dhe nepotizëm me personelin e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, që shkarkohet në faqen e U.V;
 • Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

 

Diplomat, çertifikatat, gradat dhe titujt e fituar në institucione të huaja arsimore, të shoqërohen me çertifikatën e njehsimit, bazuar në nenin 92 të Ligjit nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e Arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”.

 

Kandidati i cili ka mangësi në dokumentacionin e dorëzuar nuk do të shqyrtohet nga komisioni.

 

 1. Afati që u lihet kandidatëve për të aplikuar është 2 javë kalendarike (15 mars – 28 mars) nga dita e publikimit të njoftimit në faqen zyrtare të internetit të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë. Njoftimi publikohet dhe në Buletinin e Njoftimeve Publike. Zarfat e ardhur pas kësaj date nuk do t’i kalohen komisionit për vlerësim.

 

 1. Konkurimi do të kalojë në dy faza, me vlerësim dosjeje dhe me intervistë të drejtpërdrejtë. Kandidati i cili kalon fazën e parë të vlersimit të dosjeve por nuk paraqitet në fazen e dytë, atë të intevistës s’kualifikohet nga konkurimi.

 

 

 [:]