pikezim

[:sq]Skema e Vlerësimit të kandidatëve për personel Administrativ, Specialist i Sektorit të Prokurimeve pranë Drejtorisë së Prokurimeve dhe Shërbimeve[:]

[:sq]Specialist Prokurimi në Drejtorinë e Shërbimeve dhe Prokurimeve me profil Jurist

 

  • Eksperienca në punë ne profesion (max 10 pike)

Per cdo 1 vit mbi tre vjet 5 pike

  • Eksperienca në punë ne fushen e prokurimit publik (max 20 pike)

Per cdo 1 vit mbi tre vjet 5 pike

  • Trajnime dhe kualifikime te lidhura me fushen (max 25 pike)

Per cdo trainim/kualifikim 5 pike

  • Vlerësime pozitive të përvojave të mëparshme të punës (5 pike)
  • Intervista (40 pikë)

[:]