[:sq]Përjashtrim nga tarifa vjetore e shkollimit[:]

[:sq]“Për procedurën e përjashtimit nga pagesa e tarifës së shkollimit për studentët që ndjekin studimet në ciklin parë Bachelor me kohë të plotë, për vitin akademik 2017 – 2018”   Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, VKM Nr. 269Read More…

[:sq]KONFERENCË STUDENTORE E HAPUR 2017[:]

[:sq]KONFERENCË STUDENTORE E HAPUR 2017 Universiteti “Ismail Qemali”Vlorë PROGRAMI I KONFERENCËS E Enjte 14/12/2017 9.00 – 9:30 Regjistrim i pjesëmarrësve – Godina e rektoratit 9:30 – 10:00 Fjalët përshendetëse- Salla Rilindja   [:]Read More…

[:sq]Njoftim punësimi[:]

[:sq]NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE   DEPARTAMENTI INXHINIERIVE DHE TEKNOLOGJISË DETARE   PersRead More…