njoftime Njoftime FSH

Takim i Fakultetit të Shendetit Publik, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Diabetit – Meeting of the Faculty of Public Health on the occasion of the International Diabetes Day[:]

Në kuadrin e Ditës Ndërkombëtare të Diabetit, 14 Nëntor 2017 ”, Qendra Studimore për Shëndetin Publik në bashkëpunim me Departamentin e Infermierisë, Fakulteti i Shëndetit Publik, UV, organizoi aktivitetin promocional me temë:

Komuniteti, moshat e treta dhe diabeti – e drejta jonë për një të ardhme të shëndetshme” me koordinator Glodiana Sinanaj dhe grup pune : Fatjona Kamberi, Brunilda Subashi, Denada Selfo dhe Rozeta Luçi.

Diabeti është një sëmundje kronike, për shkak të të cilës, trupi nuk mund të prodhojë sa duhet, si dhe të përdorë me efiçencë insulinën, hormonin që kontrollon dhe mban në nivele normale glukozën në gjak. Sëmundja e diabetit ka kosto të lartë sociale, shëndetësore dhe ekonomike. Nëse nuk trajtohet, diabeti mund të shkaktojë ndërlikime të tilla si verbimi apo sëmundjet Kardio-Vaskulare.

Qëllimi i aktivitetit ishte sensibilizimi dhe informimi i moshave të treta, në lidhje me diabetin, depistimin e hershëm, në funksion të përmirësimit të cilësisë së jetës së personave me diabet dhe atyre në rrezik.

Vendi i aktivitetit: Qendra Ditore Multidisiplinare për të Moshuarit, Vlorë.

Të moshuarve ju ofrua informacion në lidhje me sëmundjen e diabetit si dhe matje falas të glicemisë dhe presionit arterial. Këto matje u realizuan nga studentët e Fakultetit të Shëndetit Publik.

Aktiviteti evidentoi se pothuajse të gjithë të moshuarit, pjesëmarrës kishin nivele të larta të glukozës në gjak, ndërkohë që referonin se nuk vuanin apo merrnin mjekim për diabet.

Domosdoshmëria e ngritjes së cilësisë për screening të hershëm por edhe rëndësia për menaxhimin e mirë të diabetit qëndron si parakusht për shmangien e komplikacioneve  të lidhura me diabetin në moshat e treta.

[:en]Meeting of the Faculty of Public Health on the occasion of the International Diabetes Day.  In the framework of the International Diabetes Day, November 14, 2017, the Public Health Study Center in cooperation with the Department of Nursing, Faculty of Public Health, UV organized a promotional activity on: “Community, Third Age and Diabetes – Our Right to a Healthy Future” with coordinator Glodiana Sinanaj and working group: Fatjona Kamberi, Brunilda Subashi, Denada Selfo and Rozeta Luçi.Diabetes is a chronic disease, due to which the body can not produce enough, and to efficiently use insulin, the hormone that controls and maintains normal blood glucose levels. Diabetes disease has high social, health and economic costs. If not treated, diabetes may cause complications such as blindness or cardio-vascular disease.The purpose of the activity was to raise awareness and information about the age of diabetes, early screening, in order to improve the quality of life of people with diabetes and those at risk.Place of activity: Daily Multidisciplinary Center for the Elderly, Vlora.The elderly offered you information about diabetes mellitus and free blood glucose and arterial pressure measurements. These measurements were carried out by students of the Faculty of Public Health.The activity showed that almost all elderly people, participants had high levels of glucose in the blood, while referring to not having or receiving diabetes.The necessity of increasing quality for early screening but also the importance of good diabetes management is a prerequisite for avoiding diabetic-related complications at the age of three.