conference njoftime

THIRRJE PËR KONFERENCË – CALL FOR PAPERS

THIRRJE PËR KONFERENCË

 

 

KONFERENCË STUDENTORE E HAPUR

 

KONFERENCA E PARË KOMBËTARE PËR STUDENTË

14 DHJETOR, 2017

Universiteti “Ismail Qemali”

VLORË

 

Afati i fundit për aplikimet: 25 Nëntor, 2017

 

Universiteti “Ismail Qemali” fton studentët të marrin pjesë në konferencën e parë ndërkombëtare për studentë “Konferencë Studentore e Hapur- 2017”, e cila do të mbahet më datë 14 Dhjetor në Vlorë.

Konferenca synon t’u ofrojë studentëve një platformë unike për të paraqitur punimet e tyre shkencore, për të ndarë njohuritë mes tyre, si edhe për të vendosur kontakte me njëri-tjetrin.

Punimet shkencore janë të mirëpritura nga një spektër i gjerë i fushave të studimit, të cilat janë listuar më poshtë. Studentë nga të treja ciklet e studimit, Bachelor, Master dhe Doktorate janë të ftuar të marrin pjesë në konferencë. Punimet shkencore të dërguara duhet te jenë pjesë e projekteve kërkimore të temave të diplomave, të aprovuara nga departamentet përkatëse.

 

Pjesëmarrja në konferencë është e lirë (nuk ka tarifë regjistrimi). Abstraktet e dërguara do të vlerësohen dhe vetëm aplikantët e përzgjedhur do të ftohen të marrin pjesë në konferencë.

 

Abstraktet e dërguara mund të jenë nga fushat e mëposhtme, por edhe nga çdo fushë tjetër:

 

 • Pedagogji
 • Edukim special
 • Psikologji edukimi
 • Gjuhë shqipe
 • Linguistikë
 • Studime letrare
 • Gjuhë të huaja
 • Drejtësi
 • Histori dhe gjeografi
 • Shëndet publik
 • Politika shëndetësore/ Manaxhim shëndeti
 • Infermieri/mami
 • Teknologji informacioni
 • Inxhinieri navale
 • Inxhinieri elektrike dhe elektronike
 • Biologji
 • Matematikë e aplikuar
 • Aplikimi i matematikës në inxhinieri/ekonomi/biznes
 • Shkenca ekonomike
 • Turizëm
 • Financë
 • Administrim biznesi

 

 

Konferenca do të zhvillohet në shqip dhe anglisht. Të gjitha punimet shkencore të dërguara do të publikohen në librin e abstrakteve të konferencës. Punimet e plota të konferencës do të botohen në një numër të veçantë të Buletinit Shkencor të Universitetit të Vlorës. Tri prej punimeve më të mira do të vlerësohen me çmime. Për më tepër informacion referojuni faqes së konferencës: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Aplikantët e përzgjedhur do të njoftohen brenda datës 31 nëntor.

 

Lutemi, dërgoni bashkangjitur në adresën e mëposhtme të email-it (osc2017@univlora.edu.al) abstraktet e punimit tuaj deri në datën 25 nëntor 2017. Abstraktet (jo më shumë se 200 fjalë) duhet të jenë shkruar në MS Word,  Times New Roman, madhësi 12, hapësirë 1.15.

 

Abstrakti duhet të përfshijë:

 1. Titullin e punimit
 2. Emrin e aplikantit dhe universitetin që përfaqëson
 3. Fushën e studimit
 4. Adresën e email-it
 5. Përmbajtja
 6. 3-5 fjalë kyçe

 

 

 

Data të rëndësishme

 

Dërgimi i abstraktit 25 nëntor 2017
Njoftimi i pranimit të abstraktit 31 nëntor 2017
Data e konferencës 14 dhjetor 2017
Vendi Universiteti “Ismail Qemali”, Godina C, Vlorë
Gjuha zyrtare e konferencës Shqip, Anglisht
Adresa zyrtare  osc2017@univlora.edu.al

 

 

 

Komiteti shkencor

 

Dr. Migena Balla

Dr. Aurora Bakaj

Dr. Jonada Zyberaj

Dr. Alketa Hyso.

Prof.dr. Yllka Stramarko

Dr. Fatjona Kamberi

Dr. Shkëlqim Sinanaj

Dr. Aurela Bifsha

 

Komiteti organizativ

 

PhD Enkelejd Mëhilli

Dr.  Migena Balla

Dr. Erjona Dervishaliaj

Prof.as.dr. Bledar Toska

Daron Tozaj

Ornela Korçari

 

———————————————————————————————

 

 

CALL FOR PAPERS

 

 

OPEN STUDENT CONFERENCE

 

FIRST INTERNATIONAL OPEN STUDENT CONFERENCE

 

14 December 2017

University of Vlora “Ismail Qemali”

 

Deadline for proposals: 25 November 2017

 

University of Vlora “Ismail Qemali” is happy to invite undergraduate and graduate students to participate in the first international student conference “Open Student Conference- 2017” which will take place on 14 December 2017 in Vlora.

The conference aims to offer students and graduates a unique platform to present their research and to establish a mutual knowledge transfer and a networking forum for attendees from academia.

 

Research papers are invited from the widest spectrum of the below-mentioned topics by students and graduates of Bachelor, Master and Doctoral degree programs. Submitted papers must be based on approved BA or MA theses which have been submitted earlier or on currently ongoing research projects.

 

The call is open for both undergraduate and graduate students. Participation in the conference is free of charge (no registration fee), but submitted abstracts will be reviewed, and only accepted applicants will be invited to participate.

 

Papers are welcomed from but are not limited to:

 

 • Pedagogy
 • Special Education
 • Educational Psychology
 • Albanian Language and Literature
 • Linguistics
 • Literature Studies
 • Foreign Languages
 • Law
 • History and Geography
 • Public Health
 • Health Policy/ Health Management
 • Nursing
 • Information Technology
 • Naval Engineering
 • Electrical and electronic engineering
 • Biology
 • Applied Mathematics
 • Application of Mathematics in Engineering/ Economics/Business
 • Economics Sciences
 • Tourism
 • Finance
 • Business Administration

 

 

The languages of the conference are Albanian and English. All papers will be considered for publication in the conference proceedings. Authors will be invited to submit an extended version of the accepted papers to be published in a special edition of the university journal. Further information is available on our conference website: :::::::::::

Participants will be notified by 30 November 2017.

 

Please send your abstracts (about 200 words) for papers (10 min) as an MS word attachment to the following email-address by 25 November 2017:

osc2017univlora@gmail.com

All abstracts submitted must be written with Times New Roman 12 (line space 1,15).

 

Abstracts should include:

 1. title of paper
 2. name and affiliation
 3. major area of study
 4. e-mail address
 5. section
 6. 3-5 keywords

 

Important dates

 

Deadline to submit abstract 25 November 2017
Notification of acceptance 30 November 2017
Conference date 14 December 2017
Venue University of Vlora “Ismail Qemali”
Conference Languages Albanian, English
email osc2017univlora@gmail.com

 

 

 

 

Scientific Committee

 

Dr. Migena Balla

Dr. Aurora Bakaj

Dr. Jonada Zyberaj

Dr. Alketa Hyso.

Prof. Dr. Yllka Stramarko

Dr. Fatjona Kamberi

Dr. Shkelqim Sinanaj

Dr. Aurela Bifsha

 

Organizing Committee

 

PhD Enkelejd Mëhilli

Dr.  Migena Balla

Dr. Erjona Dervishaliaj

Assoc. Prof. Bledar Toska

Daron Tozaj

Ornela Korçari