njoftime

[:sq]Takim me Ambasadoren Greke dt.26.10.2017[:en]Meeting with the Greek Ambassador on 26.10.2017[:]

[:sq]

Takim me Ambasadoren Greke dt.26.10.2017

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë

Sot, Rektori i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë,  Prof. Dr. Roland Zisi dhe Zv. Rektori P.h.D Enkelejd Mëhilli zhvilluan një takim pune me Ambasadoren Greke, Znj. Eleni Surani, si dhe zv. Ambasadorin z. Grigoris Delavekouras.

Fillimisht Rektori i UV prezantoi universitetin si dhe e informoi znj. Ambasadore per marrëdhëniet e mira te Universitetit me Institucione te Arsimit te lartë Helene, si atë të Janines, Kretës dhe Korfuzit. Nga ana e saj, znj. Surani  theksoi se vizionidhe qëllimi i saj janë të dyfishtë. Të përmirsojë marëdhëniet institucionale midis universiteteve shqiptare dhe atyre greke si dhe marëdhëniet midis studenteve me qellim vendosjen e kontakteve ndërstudentore.

 

 • Përmirsimi i marrëdhënieve midis IAL-ve të dy shteteve është nje nga qëllimet institucionale të znj. Surani. Në kuadër të marrëdhënieve ndërstudentore, znj. Ambasadore propozoi që nje grup studentësh të UV, me mbulimin financiar të ambasadës, të vizitojnë Greqinë, me qëllim vendosjen e kontakteve njerëzore, që do të ndihmojë në avancimin e marrëdhënieve shumë të mira që kanë dy popujt tanë. Znj. Surani propozoi që në këtë vizitë të përfshihen studentë me vështirësi ekonomike,të cilët nuk kanë mundësi të kryejnë udhëtime jashtë Shqipërisë.

 

 • Rektori i UV e falenderoi znj. ambasadore dhe e pranoi me kënaqësi propozimin. Në vazhdim të takimit nga ana e Rektorit te UV u kërkua:

 

1-Të jepen 2 (dy) bursa studimi për studentët e UV-së , 1(një) student bachelor dhe 1(një) student master. Per këtë kërkesë,znj ambasadore ra dakord dhe u angazhua që kjo kërkesë të plotësohet sa më shpejt.

2-Ndihma e ambasadës për realizimin e testit zyrtar të gjuhës greke në UV ( pajisja me çertifikatë).

Në këtë pikë, znj ambasadore mori angazhim që do t’a vlerësonte dhe do të informonte rektorin e UV.

3-Nga ana e ambasadës të financohet pagesa e një pedagogu, me qellim që gjuha greke te jete lëndë me zgjedhje.

4-Zhvillimin e leksioneve të hapura për studentët me qëllim njohjen e historisë dhe kulturës së Greqisë dhe Shqipërisë për të forcuar miqësinë e dy popujve fqinjë.

Per dy pikat e fundit znj. Ambasadore ishte pozitive dhe e hapur per t’I diskutuar gjatë muajve të ardhshëm me qëllim realizimin e tyre vitin tjetër akademik.

-Se fundi Ambasadorja Greke gjithashtu propozoi pjesëmarrjen e kompanive greke gjatë Open Day që zhvillon UV. Kjo mund të ndihmojë dhe në punësimin e studentëve në këto biznese.,

Në përfundim të këtij takimi të parë dhe mjaft të frutshëm, prej të dyja palëve u ra dakord, që në frymën e vendosur të zhvillohen edhe takime të tjera, me qëllim vendosjen e një bashkëpunimi  fitimprurës.

 

[:en]

Meeting with the Greek Ambassador on 26.10.2017

University “Ismail Qemali” Vlore

Today, Rector of the University “Ismail Qemali” Vlora, Prof. Dr. Roland ZISI and Vice Rector, PhD Enkelejd MËHILLI, held a working meeting with the Greek Ambassador, Mrs. Eleni Surani, as well as Deputy Ambassador, Mr. Grigoris Delavekouras.

 

 • Initially, the UV Rector introduced the University as well as informed Mrs. Ambassador for the good relations the University has with the Hellenic Higher Education Institutions, such as Ioannina, Crete and Corfu. On her behalf, Mrs. Suran
 • emphasize that her vision and purpose is to Improve institutional relations between Albanian and Greek universities and the relationship between students in order to establish contacts.

 

 • Improvement of the relationship between HEIs of two states is one of the institutional goals of Mrs. Surani. In the framework of inter-governmental relations, the Ambassador proposed that a group of UV students visit Greece to establish human contacts that will help evolution of the relations our two our countries, with financial funding of the greek embassy. Mrs. Suran proposed that this visit include students with economic difficulties who are unable to travel abroad.

 

 • The UV Rector thanked Mrs. Ambassador and accepted the proposal.

 

Following the meeting by the Rector of the UV was asked:

 

 1. Provide 2 (two) scholarships for UV students, 1 (one) bachelor student and 1 (one) master student. For this request, Mrs. Ambassador agreed and pledged that this request be completed as soon as possible.
 2. Asked the Embassy assistance for the realization of official Greek language test in UV (obtain a certificate).
 3. At this point, Ms. Ambassador took a commitment to appreciate and inform the Rector of UV.
 4. On the part of the embassy, the payment of a pedagogue is financed, in order to have tought the Greek language a subject on selection at UV .
 5. Developing open lectures to students in order to recognize the history and culture of Greece and Albania to strengthen the friendship of the two neighboring peoples.

 

For the last two points Mrs. Ambassador was positive and open to discuss in the coming months for the purpose of the realization of the points dicussed in the next academic year.

 

Finally, the Greek Ambassador also proposed the participation of Greek companies during the Open Day that is held by UV. This can also help in hiring students in these businesses.

 

At the end of this first and fruitful meeting, both sides agreed that in the determined spirit, other meetings should be held in order to establish a profitable cooperation.

 

[:]