ZYRAT – Zyra e Projekteve,Investimeve dhe Kerkimeve Shkencore (Vizioni)

Vizioni i zyres se Projekteve  është që të promovojë dhe të rritur aftësitë kërkimore duke rritur ndërgjegjësimin dhe bashkëpunimin me institucionet publike dhe private në të dy nivelet kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e kërkimit dhe zhvillimit dhe  më e rëndësishmja , të mundesoj  projektet e duhura në kohen  e duhur me burimet e duhura. Duke funksionuar si një avokat dhe lehtësues, zyra do të inkurajojë dhe të ndihmojë administratorët, fakultetet  dhe udhëheqjen duke ndermjetesuar me komunitetin , organizatat jo fitim-prurese,ato te biznesit, dhe të qeverinë.