Rreth autoritetit

  • Struktura organizative/Organigrama
  • Struktura e pagave
  • Funksionet dhe detyrat e A.P
  • CV-të dhe pagat e nënpunësve që janë subjekt deklarimi sipas ligjit, përfshirë dhe anëtarët e kabinetit të titullarit të AP, përshkrim të    procedurës së zgjedhjes, kompetencat dhe detyrat e tyre
  • Procedura që ndjekin funksionarët e lartë të AP për të marrë vendime
  • Procedurat dhe mekanizmat për të bërë kërkesë dhe ankesë që lidhen me veprimet ose mosveprimet e AP ( Përfshirë adresën    postare/elektronike për depozitimin e kërkesave dhe ankesave – Afatet dhe mënyrën e kthimit të përgjigjeve)