Projekte Ndërkombëtare

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë mund të aplikojë dhe zbatoje projekte në kuadër të Programeve të Bashkimit Evropian dhe donatorëve të tjerë të huaj si: Programi IPA, ERASMUS+, Interreg, Macro – Adriatico Ionico, Med Balkan, Horizon 2020, Europe for Citisens, COSME, EAA Grants etj.

UV ka qenë dhe është pjesëmarrës në disa nga programet e sipërpërmendura ku ka bërë partneritet me partnerë nga vendet e tjera pjesëmarrëse në Program.

[tab]

[tab_item title=”Projektet”]
[toggle_box]

[toggle_item title=”AFRIMED – Restaurimi i pyjeve Algal në Detin Mesdhe” active=”false”]

Akronim: AFRIMED

Website

Periudha: 2019-2021

Programi: EASME (European Commision’s Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises)

Përshkrimi: Projekti AFRIMED do të zhvillojë dhe promovojë protokolle të fuqishme për të rikthyer pyjet e dëmtuara ose të degraduara makroalgale (Cystoseira) dhe të sigurojë një kornizë për shkallëzimin e qasjes në rajone të tjera.

Është jetësore që elasticiteti i ekosistemeve detare dhe bregdetare të ruhet dhe të rikthehet në mënyrë që të arrihet rritja ekonomike në një mënyrë të qëndrueshme. Sidoqoftë, përkundër përpjekjeve më të mira për të ruajtur dhe menaxhuar në mënyrë të qëndrueshme ekosistemet detare, përpjekjet për të zbutur kërcënimet njerëzore në përgjithësi janë të pamjaftueshme për të ndalur humbjen e biodiversitetit dhe degradimin e habitateve. Rrjedhimisht, ekziston nevoja që Bashkimi Evropian të kthejë objektivat e politikave në lidhje me oqeanet e sigurta, të pastra dhe të menaxhuara në mënyrë të qëndrueshme në veprime dhe ndikime.

[/toggle_item]

 

[toggle_item title=”MARDS – Reformimi i studimeve të doktoraturës në Mal të Zi dhe Shqipëri.” active=”false”]

Akronim: MARDS

Website

Periudha: 2018- 2021

Programi: Erasmus + CBHE

Përshkrimi: Projekti MARDS trajton një nga problemet më të mprehta në sistemet arsimore malazeze dhe shqiptare, studimet e doktoraturës. Objektivi i tij kryesor është rindërtimi i tyre në përputhje me parimet e Salzburgut dhe krijimi i shkollave të përbashkëta pilote të përbashkëta të qëndrueshme dhe moderne ndërmjet dy vendeve partnere miqësore të fqinjëve që do të shërbejnë si shembull i “praktikës së mirë” për Rajonin e Ballkanit Perëndimor.

 

[/toggle_item]

 

[toggle_item title=”ALMARS – Ngritja e kapaciteteve për Rritjen e Kaltër dhe zhvillimin e kurrikulumit të peshkimit detar në Shqipëri” active=”false”]

Akronim: ALMARS

Website:

Periudha: 2019- 2021

Programi: Erasmus + CBHE

Përshkrimi:

Projekti ka për qëllim rritjen e industrisë së peshkimit detar në Shqipëri, i cili do të arrihet përmes disa detyrave:

  1. a) zhvillimin e një masteri të ri profesional në peshkimin detar që do të plotësojë nevojat e tregut,
  2. b) zgjerimin e bashkëpunimit midis aktorëve të Rritjes Blue përmes zhvillimit të rrjeteve platformë, dhe
  3. c) përmirësimin e qendrave të trajnimit detar të cilat ofrojnë trajnime profesionale për detarët që punojne në anijet e peshkimit.

 

[/toggle_item]

 

[toggle_item title=”PHAREM – Zhvillimi dhe aplikimi i një sistemi të bazuar në procese oksidimi të avancuar për trajtimin e ujërave të ndotura spitalore me qëllim që të largohen komponimet farmaceutike me qëndrueshmëri të lartë në mjedisin ujor” active=”false”]

Akronim: PHAREM

 Website

Periudha: 2018-2020

Programi: INTERREG IPA Cross Border Albania- Greece

Përshkrimi: Prania e mikro-ndotësve organikë (farmaceutike, agrochemicals etj.) Në mjedis është një problem që ka shkaktuar shqetësim të madh social dhe shkencor, në vitet e fundit siç mund të nxirret nga legjislacioni strikt i zhvilluar nga qeveritë e ndryshme. Komponimet aktive farmaceutike (PhACs) janë duke u përdorur në një shkallë rritjeje, dhe përfundojnë në ujërat e zeza nëpërmjet nxjerrjes dhe deponimit.Qëllimi i projektit të propozuar është vlerësimi i nevojave aktuale për trajtimin e shkarkimeve spitalore dhe nivelet aktuale të përqendrimit të PhACs dhe zhvillimin e një teknologjie efikase dhe konkurruese të trajtimit të ujit për heqjen e micropollutants organike të tilla si farmaceutike dhe ujërave të zeza detoxification.

[/toggle_item]

 

[toggle_item title=”BUSINESS CLUBS – Krijimi i Klubeve të Biznesit për ngritjen e sipërmarrjes në zonën e CB” active=”false”]

Akronim: BUSINESS CLUBS

Website

 Periudha: 2017-2020

 Programi: INTERREG IPA Cross Border Albania- Greece

Përshkrimi: Klubet e Biznesit synojnë të japin një përgjigje ndaj kësaj sfide. Projekti “Klubet e Biznesit” synon të krijojë lehtësira mbështetëse biznesi në 5 qytete të zonës së c / b. Risi dhe risi e Klubeve të Biznesit qëndron në vend. Klubet e Biznesit do të ngrihen në qendër të njohurisë dhe të nxënit; bibliotekat. Çdo bibliotekë do të organizojë një hapësirë ​​specifike ku do të krijohen pozicionet e punës. Përveç kësaj, përfituesit do të zhvillojnë mjete të internetit që do t’u mundësojnë shfrytëzuesve potencial të kenë akses në burime të veçanta sipas fushës së ekspertizës, zyrave të zyrave për një mjedis biznesi krijues, mjeteve IT që mund t’i udhëheqin ato përmes një menaxhimi efektiv dhe mundësi për të bashkëvepruar me njerëzit në të njëjtën fushë, t’u bashkuar grupeve dhe për të arritur kontrata jashtë mjedisit të tyre lokal.

[/toggle_item]

 

[toggle_item title=”EPACTT 2 – Kurrikula e Akredituar e EuroPean për Trajtimin e Duhanit” active=”false”]

Akronim: EPACTT 2

Website           

Periudha: 2017-2020

Programi: Global Bridges: Healthcare Alliance for Tobacco Dependence Treatment through a Pfizer Independent Grants for Learning and Change

Urat Globale: Aleanca e Kujdesit Shëndetësor për Trajtimin e Varësisë nga Duhani përmes Granteve të Pavarura Pfizer për të Mësuar dhe Ndryshuar

Përshkrimi: Qëllimi i projektit EPACTT2 është: 1) përkthimi dhe shpërndarja e Udhëzimeve të Rrjetit Evropian për Parandalimin e Duhanit (ENSP) për trajtimin e varësisë së duhanit në 15 gjuhë. 2) trainimin dhe akreditimin e profesionistëve në Evropë për ndërprerjen e duhanpirjes dhe avantazhet qw lindin nga kontrolli i tij. Në hapat e mëtejshëm projekti parashikon zhvillimin dhe zgjerimin e një kurrikule të akredituar për ndërprerjen e duhanit në Evropë, ngritjen e një rrjeti profesionistësh shëndetësorë të dedikuar për avancimin e trajtimit të varësisë së bazuar në dëshmi, lehtësimin dhe zgjerimin e shtrirjes së rrjetit në Europën Lindje dhe Jugore.

[/toggle_item]

 

[toggle_item title=”Re@WBC – Përmirësimi i potencialit kërkimor të Arsimit të Lartë që kontribuon në rritjen e mëtejshme të rajonit të Ballkanit Perëdimor” active=”false”]

Akronim: Re@WBC

Website

Periudha: 2015- 2019

Programi: Erasmus + CBHE

Përshkrimi: Re@WBC planifikon të përmirësojë politikat dhe praktikat institucionale të Burimeve Njerëzore, përmes një sërë ndryshimesh nënligjore që do të përgatisin kërkuesit për tregun e punës dhe shoqërinë duke lehtësuar zhvillimin e karrierës së tyre. Për më tepër, ajo do të rrisë nivelin e kompetencave përmes një sërë trajnimesh praktike në aftësi të tërthortë dhe të transferueshme. Kështu do të harmonizojë menaxhimin e potencialeve kërkimore universitare dhe do të nxisë bashkëpunimin rajonal në rajonin e Ballkanit Perëndimor që përkojnë me zhvillimet e BE-së për Arsimin e Lartë.

[/toggle_item]

 

[toggle_item title=”GREEN TECH – Teknologji Smart and Green për shoqëri të reja dhe të qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor” active=”false”]

Akronim: GREEN TECH

Website

Periudha: 2014- 2018

Programi: Erasmus + CBHE

Përshkrimi: Green-Tech-BP është mekanizëm Erasmus Mundus i fokusuar në vendet partnere: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi dhe Serbia. Lëvizja Green-Tech-BP përfshin 153 grante rreth trekendëshit (28 për evropianët dhe 125 për BP): bashkëpunimi me arsimin e lartë, kërkimin dhe inovacionin dhe nën fushën tematike të teknologjive të gjelbra. Green-Tech-BP promovon IAL-të evropiane si qendra të shkëlqyera në mësim dhe hulumtim rreth teknologjive të gjelbra dhe e çon këtë përsosmëri në vendet e Ballkanit Perëndimor në mënyrë që të kontribuojë në qeverisjen dhe impaktin social më të mirë të tyre, si dhe për të lidhur më tej rajonin me ekonominë globale. Ky projekt është financuar me mbështetjen e Komisionit Evropian.

[/toggle_item]

 

[toggle_item title=”SIGMA AGILE – Aftësitë Kritike, të Mësuarit për Ndryshim, Rritje të Qëndrueshme, Mobilitet dhe Punësueshmëri në Mjedisin Multikulturor të Ballkanit Perëndimor” active=”false”]

Akronim: SIGMA AGILE

Website

Periudha: 2014- 2018

Programi: Erasmus + CBHE

Përshkrimi: SIGMA Agile është një projekt i Erasmus Mundus në kuadër të programit të bursave të Komisionit Evropian Erasmus Mundus, Ballkani Perëndimor – pjesë e një programi më të gjerë që synon nxitjen e bashkëpunimit institucional dhe lëvizshmërisë midis BE-së dhe pjesës tjeter të botës. Rreth 150 bursa të financuara plotësisht janë në dispozicion për studentët, studiuesit, personelin akademik dhe administrativ të Ballkanit Perëndimor për të vizituar njërin nga universitetet partnere të BE-së dhe për studentët, studiuesit, personelin akademik dhe administrativ të një prej universiteteve partnere të BE-së për të vizituar një nga institucionet partnere në Ballkanin Perëndimor. Projekti financohet nga Komisioni Evropian.

[/toggle_item]

 

[toggle_item title=”MArED – Modernizimi dhe Harmonizimi i Arsimit Detar në Mal të Zi dhe Shqipëri” active=”false”]

Akronim: MArED

Website

Periudha: 2014- 2017

Programi: Tempus

Përshkrimi: Projekti u ideua në përgjigje të detyrimeve të Vendeve Partnere në lidhje me ratifikimin dhe zbatimin e ndryshimeve të fundit në rregulloret e Organizatës Ndërkombëtare Detare (IMO) lidhur me arsimin dhe trajnimin e detarëve. Të gjitha ndryshimet e nevojshme dhe harmonizimi kanë për qëllim përmbushjen e standardeve të përcaktuara ndërkombëtare që do të kryhen deri në vitin 2017, në mënyrë që të mundësojnë sistemet e edukimit dhe të trajnimit të Vendeve Partnere të mbajnë statusin e institucioneve të arsimit dhe trajnimit detar të njohur ndërkombëtarisht. Harmonizimi i programeve arsimore me standardet e vlefshme ndërkombëtare, siguron mbijetesën e institucioneve arsimore detare dhe konkurrencën e tyre në tregun ndërkombëtar, duke siguruar konkurrencën e detarëve nga Vendet Partnere. Ky projekt është bashkëfinancuar nga Programi Tempus i Bashkimit Evropian.

[/toggle_item]

 

[toggle_item title=”U3M-AL – Misioni i tretë i universiteteve-Shqipëri” active=”false”]

  Akronim: U3M-AL

Website

  Periudha: 2012-2014

  Programi: Tempus

  Përshkrimi: Projekti U3M-AL synon të mbështesë rolin e universiteteve shqiptare në Shqipëri përmes tre drejtimeve kryesore: 1) Zhvillimi i marrëdhënieve midis universiteteve shqiptare dhe shoqërisë përmes promovimit të aktiviteteve 3M: transferimi i teknologjisë, edukimi i vazhdueshëm dhe angazhimi social,  2) Themelimi i Rajonit Qendrat e Zhvillimit për të promovuar dhe organizuar aktivitetet 3M në secilën prej tyre Universiteti Publik Shqiptar dhe 3) Krijimi i një rrjeti shqiptar 3M aktivitete për të promovuar këto aktivitete pas përfundimit të këtij projekti.

[/toggle_item]

 

[toggle_item title=”SEEPALS – Projekti i Evropës Juglindore për avancimin e studimeve gjuhësore” active=”false”]

 Akronim: SEEPALS

Website

 Periudha: 2010-2013

 Programi: Tempus

Përshkrimi: Qëllimi i këtij projekti është avancimi i studimeve të gjuhëve të huaja në rajon, duke u fokusuar në krahasimin kritik të dy praktikave akademike dhe në zbatimin rajonal të modeleve më të mira të studimit të gjuhëve të huaja evropiane. Projekti do të harmonizojë studimet e gjuhëve të huaja në rajon, do të nxisë bashkëpunimin në rajon, do të mundësojë lëvizjen e lehtë të studentëve, mësuesve dhe ideve në përgjithësi dhe do të promovojë besueshmërinë akademike ndërkombëtare të rajonit nëpërmjet: modernizimit të literaturës ekzistuese dhe studimeve kulturore në universitetet partnere.

[/toggle_item]

 

[toggle_item title=”WWQM_AVR – Monitorimi i Cilësisë së Ujit të Rrjedhës së Arakhthos dhe Vjosës” active=”false”]

Akronim: WWQM_AVR

Website

Periudha: Prill – Shtator 2012

Programi: INTERREG IPA Cross Border Albania- Greece

Përshkrimi: Qëllimi i projektit është zhvillimi i një sensori monitorimit të  cilësisë së ujit të lumit në vend, me anë të një sistemi të pajisur me një server web, bazuar në një mikrokontrollues, ruajtjen e të dhënave në vend dhe transmetimin e tyre nëpërmjet një pike WiFi për të vënë rrjetin lokal në një pikë të largët të internetit. Në mënyrë që stacionet të sinkronizohen për operimin e tyre periodik, ato janë të pajisura me një Marrës GPS në mënyrë që të kalibrohen orët e tyre lokale të kohës reale.

[/toggle_item]

 

[toggle_item title=”GRASP – Prokurimi i Gjelbër dhe mbështetja e zgjuar e qytetit në sektorin e energjisë” active=”false”]

Akronim: GRASP

Website

Periudha: 2013-2015

Programi: MED Modular

Përshkrimi: Objektivi kryesor i projektit është të mbështesë qytetet, komunat, rajonet e përfshira në adoptimin e zgjidhjeve inovative në sektorin e energjisë dhe t’i forcojë ato ndër-rajonalisht në vendet e mesdheut, nëpërmjet aftësisë për të përdorur një sistem të avancuar të prokurimit elektronik transnacional elektronik. Projekti vepron në tri shtigje kryesore: 1. Forcimi i proceseve të gjelbërimit të prokurimit në rajonin më të gjerë të mesdheut, me theks të veçantë në energjinë (p.sh. burimet e rinovueshme, materialet e gjelbërta), përmes përdorimit të sistemit të menaxhimit të furnizimit në internet. 2. Përkrahja e veprimeve që kanë për qëllim nxjerrjen në pah të zgjidhjeve të energjisë së gjelbër, të cilat forcojnë kapacitetin e autoriteteve lokale / rajonale për të përdorur dhe vendosur kërkesat e cilësisë së gjelbër. 3. Ndarja e ekspertizës dhe praktikave më të mira midis autoriteteve në projekt dhe mbështetja e aktiviteteve të shpërndarjes / informimit të palëve të interesuara.

[/toggle_item]

 

[toggle_item title=”SIOI – Përfshirja sociale e emigrantëve” active=”false”]

Akronim: SIOI

Website

Periudha: 2007 – 2008

Programi: Interreg

Përshkrimi: Projekti ka për qëllim promovimin e kushtetutës së ardhshme të një Observatori për Migracionet në Zonën e Adriatikut, instrument i përshtatshëm njohës, i aftë për të zgjidhur dhe vlerësuar burimet që vijnë nga fenomeni i migrimit në zonë, por edhe jashtë zonës, të realizuara falë një bashkëpunimi inovativ midis universiteteve, shoqatave dhe sektorit të tretë.

Projekti promovon një “vizion të ri” të emigrantit si një qytetar që kërkon:

a) të inkurajoj dhe lehtësoj integrimin e të gjitha instrumenteve të politikës aktive dhe orientimit të politikës që disiplinon dhe qeveris fenomenin migrator në baza ndërkufitare b) të forcoj dialogun dhe bashkëpunimin e subjekteve të ndryshme në nivele të ndryshme, duke përfaqësuar të gjithë gamën e interesave të subjekteve kolektive të përfshira procesin migrues: komunitetet e origjinës dhe destinacionit, shoqatat dhe vetë emigrantët.

[/toggle_item]

 

“TEAVET – Zhvillimi i kompetencave të mësimdhënësve për një sistem gjithëpërfshirës të AFP-së në Shqipëri” active=”false”]

Akronim: TEAVET

Website

Periudha: 2017-2020

Programi: Erasmus + CBHE

Përshkrimi: Sipas strategjisë kombëtare shqiptare të arsimit parauniversitar 2014-2020, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, partnere në këtë projekt synon të sjellë një zgjidhje të mirë për nevojën specifike për ngritjen e kompetencave të mësuesve në shërbim të duke kërkuar nga universitetet shqiptare që të kontribuojnë në ndërtimin e sistemit të arsimit dhe aftësimit profesional (VET) me cilësi të lartë për mësuesit duke u shndërruar në ofruesit kryesorë të zhvillimit të vazhdueshëm profesional të mësuesve. Projekti synon të zhvillojë reforma për profesionin e mësimdhënies në nivelin e arsimit jo-terciar për trajnimin në shërbim të mësuesve duke hartuar, zbatuar dhe monitoruar një Sistem të Trajnimit të Mësimdhënësve gjithëpërfshirës gjatë gjithë jetës (LLL) në të cilën universitetet shqiptare do të jenë ofruesit kryesorë nga krijimi i Qendrave të TNA që garantojnë qëndrueshmërinë e projektit. Ky synim ofron diçka të re për gjendjen ekzistuese pasi që universitetet e vendosin si ofruesit kryesorë të trajnimit për mësimdhënësin për mësuesit brenda kornizës së strukturuar të një sistemi AFP. Në këtë kuptim, projekti forcon marrëdhënien midis arsimit të lartë dhe mjedisit më të gjerë ekonomik dhe social. Produkti kryesor i projektit është krijimi i një Sistemi të Trajnimit të Mësimdhënësve Gjithëpalësh në nivel të Ministrisë përmes Projektimit dhe zbatimit të kurseve të trajnimit për përmirësimin e kompetencave të mësimdhënies dhe mësimit për mësuesit në shërbim të harmonizuar me strategjinë e UE dhe MASH. Ngritja e Qendrave të TNA në Universitetet Shqiptare.Krijimi i Rrjetit Shqiptar të Qendrave të TNA për Trajnimin e Mësimdhënësve (NCTT). Trajnimi i edukatorëve të mësuesve nga stafi akademik i universiteteve shqiptare, të cilët do të jenë trajnerë të mësuesve në shërbim. dhe sistemin e akreditimit. Një proces formal për regjistrimin, akreditimin dhe ndjekjen e programeve të trajnimit të mësuesve, me njohjen e MASH.