Këshilli i Administrimit

Këshilli i Administrimit është organ kolegjial vendimmarrës që mbikqyr dhe kontrollon veprimtarinë e universitetit që ka të bëjë me menaxhimin administrativ, financiar, ekonomik dhe të pronave të tij.

Kryetare e Këshillit të Administrimit

 

Sekretare e KADM-së

Anëtarët e Këshillit të Administrimit