Njoftime-old

Aktivitetet e trajnimit Në kuadër të implementimit të projektit me titull “International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC (Proposal number: 101081873)

Në kuadër të implementimit të projektit me titull “International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC (Proposal number: 101081873)” me partnerin kryesor Universitetin e Shkencave të Aplikuara FH Joanneuam (FHJ) – Graz Austri, më 14-15 shkurt 2024, u zhvilluan Kampi Basic SMOodle, Dita 1 dhe Basic SMOodle Camp, Dita 2. Aktivitetet e trajnimit u zhvilluan on-line dhe morën pjesë gjithsej 25 persona, nga të gjitha vendet partnere. Aktivitetet e trajnimit u koordinuan nga Dr. Anastasia Sfiri nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara FH Joanneuam. Fillimisht Dr. Sfiri prezantoi veten si dhe synimet kryesore të aktivitetit trajnues. Më pas të gjithë pjesëmarrësit prezantuan veten si dhe institucionet e tyre nga vijnë. Dr. Sfiri ditën e parë prezantoi disa shembuj të kurseve të Moodle dhe se si pjesëmarrësit mund t’i përdorin ato në aktivitetet e tyre të përditshme në mësimdhënie. Pas kësaj, të gjithë pjesëmarrësit përgatitën një prezantim të shkurtër të tyre në Moodle si dhe identifikuan sfidat dhe çfarë nuk është e dobishme për të mësuar.

Gjatë ditës së dytë, u diskutua se si të përdoret Sistemi i Menaxhimit të Mësimit Moodle për të mësuar në grup dhe hartimi i mësimit të një kursi mësimor të përzier në Moodle. Gjithashtu, u shpjegua struktura bazë dhe funksionaliteti i sistemit të menaxhimit të mësimit Moodle dhe mjetet dhe aktivitetet bazë të Moodle për krijimin e një kursi.

Në total, aktivitetet e trajnimit zgjatën gjashtë (6) orë (tre orë në ditë).

 


In the context of the implementation of the project entitled “International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC (Proposal number: 101081873)” with the main partner University of Applied Sciences FH Joanneuam (FHJ) – Graz Austria, on 14-15 February, 2024, the Basic SMOodle Camp, Day 1 and Basic SMOodle Camp, Day 2 took place. The training activities were held on-line and 25 person in total participated, from all partner countries. The training activities were coordinated by Anastasia Sfiri from University of Applied Sciences FH Joanneuam. Initially, Dr. Sfiri presented herself as well as the main goals of the training activity. After that all participants presented themselves and their institutions coming from. Dr. Sfiri the first day presented some examples of the Moodle courses and how the participants can use them in their daily activities. After that, all participants prepared a short presentation of themselves on Moodle as well as identified the challenges and what is not helpful for learning.

During the second day, it was discussed how to use the Moodle Learning Management System for learning in a group and the learning design of a blended learning course in Moodle. Additionally, it was explained the basic structure and functionality of the learning management system Moodle and the basic Moodle tools and activities for creating an own course.

In total the training activities lasted six (6) hours (three hours each day.