njoftime

Studentët në laboratorin SUCCESS – Students in the SUCCESS class

 Studentët në laboratorin SUCCESS

Studentët e Fakultetit të Ekonomisë në ambjentet e sallës së krijuar nga projekti SUCCESS. Aty punohet edhe me software-in e blerë nga ky projekt, ku aplikohen në kushte të stimuluara tregu disa parime të marketingut dixhital dhe shitjes që studentët e degës ‘MARKETING’ i studjojnë në lëndën ‘Sjellje Konsumatore’.

Qëllimi ynë është tu ofrojmë studentëve sa më shumë aftësi teknike që përputhen me nevojat aktuale të tregut të punës.

 


 

Students in the SUCCESS class

 Students from the Faculty of Economy in the premises of the tech lab created by the SUCCESS project working with the marketing software purchased from this project.  Principles of digital marketing and sales are applied in stimulated market conditions for the students of ‘MARKETING’ program in the ‘Consumer Behavior’ course.

Our goal is to provide students with as many technical skills as possible that match the current needs of the labor market.