njoftime

Bursa Erasmus+ për studentë në Universiteti Mesdhetar Helen (Hellenic Mediterranean University) në Greqi

Thirrje për bursa studimi ose praktike për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility.

 

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universiteti Mesdhetar Helen (Hellenic Mediterranean University) në Greqi në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë për mobilitet studimi/ praktikë mësimore.

Mobiliteti përfshin:

– Shkëmbimin për studentët e programeve të studimit të ciklit të parë dhe të dytë.

– Numri i mobiliteteve për studim ose praktikë: 1

 • Kohëzgjatja: – 5 muaj për studim

– 6 muaj për praktikë

– Periudha e mobilitetit: Semestri “Pranverë” i vitit akademik 2023-2024

– Bursa: 850 Euro/muaj

– Shpenzime udhëtimi: 275 Euro. Shpenzimet e udhëtimit përllogariten në bazë të largësisë sipas linkut:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en 

Kriteret për aplikantët:

 • Të jenë studentë “Bachelor” (përjashtohen studentët e vitit të parë) dhe “Master” të UV-së.
 • Të jenë studentë, të cilët nuk e kanë përmbushur periudhën e lejuar të realizimit të mobilitetit brenda një cikli studimi (prej 12 muajsh në total)
 • Për kurset e ofruara në gjuhë angleze, të jenë studentë në programet e studimit të ofruara në UV si vijon:
 1. Departamenti i Financës dhe Kontabilitetit
 2. Departamenti i Biznesit
 3. Departamenit i Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare
 4. Departamenti i Infermierisë
 • Bachelor në Infermieri e Përgjithshme
 • Për kurset e ofruara në gjuhë greke, të jenë studentë në të gjitha programet e studimit të ofruara në UV.
 • Njohja e gjuhës angleze minimalisht në nivelin B1.
 • Njohja e gjuhës greke minimalisht në nivelin B1.

Kriteret e përzgjedhjes:

Studentët do të përzgjidhen në bazë të skemës së miratuar në rregulloren “Për

Implementimin e Marrëveshjeve Ndër-institucionale në Kuadër të Programit “Erasmus+” KA107 International Credit Mobility’’, sipas kritereve të mëposhtme:

 • Merita akademike.
 • Kompetenca gjuhësore.
 • Pjesëmarrje në mobilitete. Prioritet do t’u jepet studentëve që nuk kanë përfituar më parë nga programi Erasmus+ KA1.

Kritere të tjera shtesë:

 • Prioritet do t’u jepet studentëve që u përkasin grupeve me diversitete sociale ekonomike, gjinore, racore, ngjyre, aftësi të veçanta, etj.
 • Barazia gjinore (aty ku është e mundur, të përzgjidhen kandidatë të barabartë në numër për nga gjinia).

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Formular aplikimi.
 • Kopje e dokumentit identifikues / pasaportë.
 • Vërtetim studenti.
 • Transkript notash.
 • Letër motivimi.
 • Çertifikatë që vërteton njohjen e gjuhës së huaj.
 • Dokument që vërteton aftësinë e kufizuar (nëse e dispononi).
 • Dokument që vërteton që studenti është anëtar i komunitetit rom ose egjiptian (nëse e dispononi).
 • Dokument që vërteton që studenti vjen nga familje që trajtohen me ndihmë ekonomike ose bursë nga shteti (nëse e dispononi).

Dorëzimi i dokumentave të aplikimit kryhet në një nga mënyrat e mëposhtme:

Afati i fundit i aplikimit është 03/11/2023

Procedura e përzgjedhjes:

 • UV ngre një komision ad-hoc, i cili do t’i rendisë kandidatët në bazë të skemës së pikëzimit si dhe kritereve të thirrjes.
 • Kandidatët fitues do të njoftohen prej SPMJ-së në adresën e tyre të email-it.
 • Kandidatët aplikues kanë të drejtën e ankimimit kundër vendimit të komisionit ad-hoc pranë Rektorit brenda 5 (pesë) ditëve nga marrja e njoftimit.
 • Në përfundim të afatit të ankimimit, SPMJ përcjell listën e studentëve të nominuar pranë universitetit pritës.
 • Studentët e përzgjedhur do të kontaktohen prej universitetit pritës për të vazhduar më tej me procedurat e nevojshme.

Përpara fillimit të mobilitetit studentët fitues plotësojnë një dokument të quajtur Learning Agreement (Marrëveshje që vendoset midis studentit që aplikon, universitetit të origjinës si dhe universitetit prites, në të cilën paracaktohen kurset me kreditet përkatëse sipas kriterit të numrit minimal të krediteve që studenti do të ndjekë gjatë semestrit në universitetin pritës, të cilat do t’i njihen në përfundim të tij dhe në vijim të studimeve në universitetin e origjinës).

KUJDES! Studenti, i cili do të kryejë gjatë një semestri mobilitetin në universitetin pritës, duhet të zgjedhë lëndë ekuivalente/ngjashme me ato që do të zhvillonte në UV në po atë semestër. Kreditë të pazgjedhura nga studentët që aplikojnë për mobilitet, për shkak të ndryshimeve midis programeve të studimit të UV-së dhe atyre të universitetit pritës, mbeten pjesë e detyrimeve akademike të programit të studimit që ndjek studenti aplikant të cilat ai/ajo duhet t’i shlyejë sipas rregulloreve përkatëse të UV-së.

Më shumë informacion mbi universitetin pritës dhe katalogun e kurseve në gjuhë të huaj i gjeni në linket:

https://hmu.gr/en/home/

https://iro.hmu.gr/ëp-content/uploads/2023/07/LESSONS-IN-ENGLISH-FOR-ERASMUS-.pdf

Për më shumë informacion rreth skemës së mobilitetit dhe mënyrës së aplikimit mund të kontaktoni me:

 • Koordinatorin akademik të marrëveshjes ndërinstitucionale Prof. Asoc. Enkelejd Mëhilli (mechili@univlora.edu.al)
 • Sektorin e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë, pranë Rektoratit, Kati i I-rë në adresën e –mailit: international@univlora.edu.al

 

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë  ju uron suksese!

Formulari SMS _ HMU

LESSONS IN ENGHLISH FOR ERASMUS STUDENTS