njoftime

Pjesëmarrje në Konferencën Kombëtare vjetore të organizuar nga MAS, ku morën pjesë përfaqësues të Fakultetit të Ekonomisë.

Në datë 4 Prill 2023, Ministria e Arsimit dhe Sportit në bashkëpunim me AKKSHI Agjensinë Kombëtare të Kërkimit shkencor dhe Innovacionit organizuan Konferencën Kombëtare vjetore, me temë: “Bashkëpunimi Universitet – Biznes, një nga shtyllat e modernizimit të arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor”. Në këtë Konferencë morën pjesë përfaqësues të Fakultetit te Ekonomise, Zv.Dekane për Kërkimin Shkencor, Prof.Assoc.Elenica Pjero (Beqiraj), Përgjegjëse e Departamentit të Biznesit, Prof.Assoc.Fioralba Vela.

Kjo konferencë synoi të nxisë një dialog me përfaqësuesit e universiteteve dhe kërkuesit shkencorë mbi çështjet që lidhen me zbatimin e strategjive të zhvillimit të ekonomisë të bazuar në dije si dhe rolin e njohurive dhe kërkimit në përmirësimin e mjedisit të biznesit dhe përdorimin e njohurive për të stimuluar rritjen e sektorit privat. Projekti SUCCESS është një nga projektet që po zbatohet nga Fakulteti i Ekonomisë, me koordinatore Prof.Assoc.Elenica Pjero (Beqiraj), i cili synon forcimin e lidhjeve dhe te bashkëpunimit mes institucioneve arsimore dhe botës së biznesit.


 

On April 4th, 2023, the Ministry of Education and Sports, in cooperation with AKKSHI, the National Agency for Scientific Research and Innovation, organized the annual National Conference, with the theme: “University-Business Cooperation, one of the pillars of the modernization of higher education and scientific research”.

Representatives from the Faculty of Economy, Vice Dean for Scientific Research, Prof. Assoc. Elenica Pjero (Beqiraj), Head of the Business Department, Prof. Assoc. Fioralba Vela participated at this Conference.

The conference aimed to foster a dialogue with university representatives and researchers on issues related to the implementation of knowledge-based economy development strategies and the role of knowledge and research in improving the business environment and the use of knowledge to stimulate the growth of the private sector.

The SUCCESS project is one of the projects being implemented by the Faculty of Economics, with the coordinator Prof. Assoc. Elenica Pjero (Beqiraj), which aims to strengthen networking and cooperation between educational institutions and the business world.