njoftim punesim

Personel ndihmësakademik Specialisti i Qendrës Studimore Ndërdisiplinore të Zhvillimit Rajonal

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.32 datë 15.03.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

Personel ndihmësakademik me karakter administrativ, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin: ”Specialisti i Qendrës Studimore Ndërdisiplinore të Zhvillimit Rajonal”

Përshkrimi i vendit të punës

Specialisti i Qendrës Studimore Ndërdisiplinore të Zhvillimit Rajonal menaxhon sekretarinë dhe bënë menaxhimin e qendrës. Mbeshtet për zhvillimin e aktiviteteve brenda qendrës zhvillimin e projekteve, programeve dhe trajnimet.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit