LISTA E KANDIDATËVE FITUES NË PROGRAMIN E CIKLIT TË TRETË TË STUDIMIT “DOKTORATË” NË  “STUDIME GJUHËSORE, LETRARE E KULTURORE”  

 Bazuar në nenin 77, pika 4, nenet 78 dhe 79 në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Republikën e Shqipërisë”, nenin 61, pikat 4 dhe 5, nenet 62 dhe 63 në  Statutin e Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, nenet 66 dhe 67 në Rregulloren e Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, VKM-në nr. 112, datë 23.2.2018 “Për përcaktimin e kritereve pëRead More…

Bursa Erasmus+ për mësimdhënieje/trajnim në Universitetin Ndërkombëtar të Strugës (International University of Struga) në Maqedoninë e Veriut.

Thirrje për bursa mësimdhënieje/trajnim për stafin akademik dhe ndihmës akademik/ administrativ me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Ndërkombëtar të Strugës (International University of Struga) në Maqedoninë e Veriut. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me UniversitetinRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë nëUniversitetin Ndërkombëtar të Strugës në Maqedoninë e Veriut

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Ndërkombëtar të Strugës në Maqedoninë e Veriut në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë për mRead More…

Bursa Erasmus+ për mësimdhënieje për stafin akademik në Universitetin e Debrecenit ( University of Debrecen) në Hungari.  

Thirrje për bursa mësimdhënieje për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Debrecenit ( University of Debrecen) në Hungari.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim  me Universitetin e Debrecenit ( University of Debrecen) në Hungari në kuadër të Programit Read More…