njoftime

Vizite trajnimi në Barcelonë, Spanjë, në kuadër të projektit ‘Sustainable University-Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability (SUCCESS)’.

Nga 09-14 Tetor 2022, përfaqësues të Fakultetit të Ekonomisë dhe Fakultetit te Shkencave Teknike zhvilluan një vizite trajnimi në Barcelonë, Spanjë, në kuadër të projektit ‘Sustainable University-Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability (SUCCESS)’. Organizator i këtij aktiviteti ishte Obreal Global në Barcelonë. Universiteti ynë u përfaqësua nga kordinatorja e këtij projekti, Prof.Assoc.Elenica Pjero, si dhe nga dy profesoret, Prof.Assoc.Fioralba Vela si dhe Prof.Asoc.Flora Malaj. Aktiviteti ishte mjaft interesant dhe u shoqërua me prezantime nga përfaqësues të OBREAl, me vizitën në Universitetin e Barcelonës dhe në StartUB!Lab e tij, prezantimin e Qendrës së Superkompjuterave në Barcelonë (BSC_CNS) si dhe me vizitën në Agjencinë për Zhvillimin Ekonomik të AMB.


During October 9-14, 2022, representatives of the Faculty of Economy and the Faculty of Technical Sciences conducted a training visit in Barcelona, ​​Spain, in the framework of the project ‘Sustainable University-Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability (SUCCESS)’. The organizer of this activity was Obreal Global in Barcelona. Our university was represented by the coordinator of this project, Prof.Assoc.Elenica Pjero, and two other professors, Prof.Assoc.Fioralba Vela and Prof.Assoc.Flora Malaj. It was a very interesting activity accompanied by presentations from OBREAL representatives, the visit to the University of Barcelona and its StartUB!Lab, the Barcelona Supercomputer Center (BSC_CNS) presentation, and a visit to the Economic Development Agency of AMB.