njoftim pune njoftim punesim

Specialist protokolli/asistent dekani FSHHD

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.93 datë 21.10.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

Personel ndihmësakademik me karakter administrativ, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin:”Specialist protokolli/asistent dekani” në Fakultetin e Shkencave Humane dhe Drejtësisë

Njoftimi i plotë

Formulari i aplikimit