njoftim pune njoftim punesim

Specialist për marrëdhëniet me jashtë në sektorin e projekteve me afat të caktuar

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.94 datë 21.10.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

Personel ndihmësakademik me karakter administrativ me angazhim me kohë të plotë, me afat të caktuar, zëvendësim leje lindje, në pozicionin: “Specialist për marrëdhëniet me jashtë” në Sektorin e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë pranë Drejtorisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Projekteve në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit