njoftime

Prishtina International Summer University – OPEN CALL

Universiteti i Prishtinës ka shpallur thirrjen e për studentët e interesuar për të marrë pjesë në aktivitetin  PISU 2022, edicioni i 21-të. Kjo është një mundësi fantastike për të përfituar nga potenciali juaj dhe për të zgjeruar horizontin tuaj në 13 kurse të ofruara nga ekspertë ndërkombëtarë.

I hapur për studentët ndërkombëtarë dhe kosovarë, PISU shërben si katalizator për takime akademike dhe kulturore, duke tërhequr akademikë dhe studentë ndërkombëtarë në katër kontinente. Përveç studimit të një kursi që përputhet me interesat tuaja, ju do të shijoni ekskursione, programe kulturore dhe aktivitete jashtëshkollore për të eksploruar bukuritë e Kosovës.

Regjistroni interesin tuaj duke aplikuar në https://unvp.uni-pr.edu/

Data e fillimit të kurseve: 12 korrik deri më 22 korrik 2022.

Tarifat e programit: programi aktualisht është falas për studentët nga rajoni i Ballkanit, ndërsa një tarifë prej 100 eurosh, e cila përfshin ushqimin e plotë, është e aplikueshme për studentët e huaj. Ndërsa, shpenzimet e udhëtimit nuk janë përfshirë.

Më shumë informacion mbi katalogun e kurseve dhe më gjerë e gjeni në broshurën shoqëruese të këtij njoftimi.


The University of Prishtina is glad to announce the open call for students interested in taking part in the PISU 2022, 21st edition. This is a fantastic opportunity to capitalize on your potential and widen your horizon across 13 courses delivered by international experts.

Do not miss the chance of becoming part of an innovative learning community that values ‘humans’ as contributors and co-builders in shaping new meanings and cultural identities.

Open to both international and Kosovo’s students, the PISU serves as a catalyst for academic and cultural encounters, attracting international academics and students across four continents. Apart from studying a course that matches your interests, you will enjoy excursions, cultural programs and extracurricular activities to explore the beauty of Kosovo.

Register your interest by applying at https://unvp.uni-pr.edu/

Explore our Course Catalog by clicking HERE.

Courses start date:  12 July to 22 July 2022. 

Program fees: the program is currently free for students from the Balkan region, while a fee of EUR 100, which includes full board, is applicable to foreign students. (Please note that travel expenses are not included).

For any further queries, please contact us at pisu@uni-pr.edu

FACEBOOKhttps://www.facebook.com/prishtinasummeruniversity

For further information, please contact: pisu@uni-pr.edu