Pyetësori i Studentëve për Vlerësimin dhe Përmirësimin e Cilësisë së Shërbimeve të Ofruara prej Stafit Administrativ dhe Ndihmësakademik

“Në kuadër të politikave të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë për sigurimin e brendshëm të cilësisë me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të standarteve të cilësisë në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe europian për Arsimin e Lartë, në përfundim të vitit akademik 2020-2021 studentët kanë vlerësuar shërbimet që marrin prej personelit administrativ dhe ndihRead More…