njoftim punesim

Personel akademik me kohë të plotë pranë Departamentit të Kimisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 114, datë 01.11.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për 2(dy) vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

Përshkrimi i vendit të punës.

 2 (dy) personel akademik me kohë të plotë, kategoria “asistent-lektorë” për  vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit të Kimisë, ne Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit