njoftime

Bursa Erasmus + studimi/praktike për studentë nëUniversiteti i Pireut (University of Piraeus) në Greqi.

Thirrje për bursa studimi/praktike për studentë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility nga Universiteti i Pireut (University of Piraeus) në Greqi.

 

Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Universitetin e Pireut, Greqi, hap thirrjen për mobilitete studentësh në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1. Ftohen të aplikojnë të gjithë studentët e UV-së të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme.

Në përfundim të mobilitetit studentët do të vijojnë studimet në universitetin e tyre të origjinës (UV). Ata nuk do të paguajnë asnjë tarifë shkollimi në universitetin pritës por do të vazhdojnë të paguajnë tarifat që aplikohen në universitetin e tyre të origjinës (UV). Shpenzimet do të mbulohen nga skema Erasmus +, komponenti KA1 për mobilitet studimi.

Numri i bursave të studimit: 3 (tre)

Periudha e mobilitetit: Semestri Pranverë 2022

Bursa përfshin:

Kriteret për aplikantët:

Kriteret e përzgjedhjes:

 • Merita akademike.
 • Kompetenca gjuhësore.
 • Prioritet më i ulët do t’u jepet atyre që kanë marrë pjesë më parë në mobilitete në të njëjtin cikël studimi.
 • Prioritet do t’u jepet studentëve që u përkasin grupeve me diversitete sociale ekonomike, gjinore, racore, ngjyre, aftësi të veçanta, etj.

Kritere të tjera shtesë mund të përfshijnë:

 • Barazia gjinore (aty ku është e mundur, të përzgjidhen kandidatë të barabartë në numër për nga gjinia).

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Formular aplikimi.
 • Kopje të pasaportës.
 • Vërtetim studenti në anglisht.
 • Transkript notash në anglisht.
 • Dokument që vërteton njohjen e gjuhës angleze minimalisht në nivelin B2 nëse e disponojnë.
 • Letër motivimi.
 • Dokument që vërteton aftësinë e kufizuar.
 • Dokument që vërteton që studenti është anëtar i komunitetit rom ose egjiptian.
 • Dokument që vërteton që studenti vjen nga familje që trajtohen me ndihmë ekonomike ose bursë nga shteti.

Dokumentet e aplikimit duhet të dorëzohen:

ose

 • dorazi pranë Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë pranë Rektoratit, Kati i I-rë.

Afati i fundit i aplikimit 30/10/2021.

Për informacion mbi programet e studimit që ofrohen në gjuhë angleze, lutemi referohuni link-eve:

Bachelor:

https://www.unipi.gr/unipi/en/oik-spoudes-en/oik-propt-spoudes-en/oik-progr-spoudwn-en.html

Master :

https://www.unipi.gr/unipi/en/oik-spoudes-en/metapt-spoudes-en.html

Procedura e përzgjedhjes së studentëve:

 1. UV ngre një komision Ad-Hoc, i cili do t’i vlerësojë studentët në bazë të kritereve të shpalluara në këtë thirrje si dhe skemës së miratuar në rregulloren “Për Implementimin e Marrëveshjeve Ndër-institucionale në Kuadër të Programit Erasmus+ KA107 International Credit Mobility’’.
 2. Studentët fitues do të njoftohen prej SPMJ në adresën e tyre të email-it.
 3. Kandidatët aplikues kanë të drejtën e ankimimit kundër vendimit të komisionit Ad-Hoc pranë Rektorit brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit.
 4. UV përcjell listën e studentëve të nominuar pranë UP.

Përpara fillimit të mobilitetit studentët fitues plotësojnë një dokument të quajtur Learning Agreement (Marrëveshje që vendoset midis studentit që aplikon, universitetit të origjinës si dhe universitetit prites, në të cilën paracaktohen kurset me kreditet përkatëse sipas kriterit të numrit minimal të krediteve që studenti do të ndjekë gjatë semestrit në universitetin pritës, të cilat do t’i njihen në përfundim të tij dhe në vijim të studimeve në universitetin e origjinës).

KUJDES! Studenti, i cili do të kryejë gjatë një semestri mobilitetin në universitetin pritës, duhet të zgjedhë lëndë ekuivalente/ngjashme me ato që do të zhvillonte në UV në po atë semestër. Kredite të pazgjedhura nga studentët që aplikojnë për mobilitet, për shkak të ndryshimeve midis programeve të studimit të UV-së dhe atyre të universitetit pritës, mbeten pjesë e detyrimeve akademike të programit të studimit që ndjek studenti aplikant të cilat ai/ajo duhet t’i shlyejë sipas rregulloreve përkatëse të UV-së.

Ju lutem, kini në vëmendjen tuaj që realizimi i mobilitetit sipas periudhës së planifikuar do të varet nga situata Covid-19.

Për më shumë informacion rreth skemës së mobilitetit dhe mënyrës së aplikimit mund kontaktoni me Koordinatorin akademik të marrëveshjes Dr. Enida Pulaj në adresën elektronike enida.pulaj@univlora.edu.al ose me Sektorin e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë në international@univlora.edu.al.

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë  ju uron suksese!

FORMULAR-APLIKIMI-STUDENT- (4)