njoftim punesim

[:sq]PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME I KATEGORISË ASISTENT LEKTORË NË FUSHËN E PSIKOLOGJISË[:]

[:sq]1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME I KATEGORISË ASISTENT LEKTORË NË FUSHËN E PSIKOLOGJISË

Përshkrimi i vendit të punës

 • Pedagog me angazhim me kohë të pjesshme.
 • Mësimdhënie në fushën disiplinare Psikologji.
 • Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.

Kritere të përgjithshme që duhet të plotësoj/në kandidati/ët

 • Të jetë shtetas/e shqiptar/e.
 • Të zotrojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur.
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.
 • Të jetë i aftë nga ana shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse.
 • Të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkuron;
 • Të ketë aftësinë e punës në grup dhe të komunikimit etiko-profesional me kolegët dhe eprorët;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë të Gjykatës për kryerjen e një vepre penale si dhe të mos jetë person nën hetim;
 • Kandidati nuk duhet të ketë patur background negativ në eksperiencat e mëparshme në punë dhe të mos jenë marrë ndaj tij masë disiplinore “largim nga puna”
 • Të mos jetë në proces gjyqësor me Universitetin “Isamil Qemali” Vlorë;
 • Të mos ketë vepruar ose propaganduar në drejtim të prishjes së imazhit të universitetit dhe autoriteteve drejtuese të UV-së, në median vizive dhe/apo të shkruar, rrjetet sociale etj.
 • Të ketë eksperiencë në punë.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit[:]