Laborant prane Departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare

njoftim punesim

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 23, datë 01.03.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER MËSIMOR

“Laborant” pranë Departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore.

 Përshkrimi i vendit të punës

Punon nën drejtimin e Përgjegjësit të Departamentit dhe mban përgjegjësi për zbatimin e të gjitha porosive të dhëna prej tij për komunikimin shkresor e gojor me Dekanatin, Këshillin Drejtues, me personelin akademik, me studentët, me bashkëpunëtorët e UV-së.

Njoftimi i plote