njoftim punesim

[:sq]Laborant prane Departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 23, datë 01.03.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER MËSIMOR

“Laborant” pranë Departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore.

 Përshkrimi i vendit të punës

Punon nën drejtimin e Përgjegjësit të Departamentit dhe mban përgjegjësi për zbatimin e të gjitha porosive të dhëna prej tij për komunikimin shkresor e gojor me Dekanatin, Këshillin Drejtues, me personelin akademik, me studentët, me bashkëpunëtorët e UV-së.

Njoftimi i plote[:]