njoftime

[:sq]Vendim Rektorati Nr. 25 per Realizimin e veprimtarisë institucionale në Distancë[:]

[:sq]

Vendim Rektorati Nr. 25

Datë 18.11.2020

Për

“Miratimin e Propozimit të Drejtores të Komunikimit dhe të Burimeve  Njerëzore, për Realizimin e Veprimtarisë Ndihmësakademike dhe Administrative Institucionale në Distancë”

Në mbështetje të ligjit nr. 15/2016 “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve invektive”, referuar  dhe situatës së krijuar dhe në zbatim të protokolleve shëndtësore anti Covid-19, përmes votimit elektronik të zhvilluar online në datën 18.11.2020, Rektorati:

VENDOSI

  1. Veprimtaria ndihmësakademike me karakter mësimor/administrativ dhe ajo administrative institucionale të realizohet në distancë (online).  –  Gjatë kësaj periudhe do të kryhen të gjitha detyrat funksionale të titullarit të institucionit për pjesën akademike dhe ai  për pjesën administrative financiare.
  2. Duke respektuar protokollet shëndetësore, me Urdhër / njoftim të Rektorit / Administratorit apo të eprorit të dretpërdrejtë, çdo punonjës është i detyruar të paraqitet në punë (zyrë), për të përmbushur ato detyra që do të vlerësohen nga eprorët se nuk mund të kryhen në distancë.
  3. Orari i punës për personelin e UV-së, në ambientet e institucionit, do të jetë 08:00-13:00. Pjesa tjetër e orarit zyrtar do të realizohet online.
  4. Drejtorit/Sektorët të cilat ofrojnë shërbime do të kombinojnë punën në mjediset e institucionit me atë online duke proceduar përmes grafikut të hartuar nga Drejtori/Përgjegjësi dhe të miratuar nga Rektori/Administratori, në zbatim të varësisë funksionale. Zyrat e studentit, të cilat kryejnë arkëtime (pagesa e tarifës së studimit apo dhe të tjera shërbime), do të vijojnë të punojnë në institucion sipas oratit 08.00 – 14.00.
  5. Sekretaritë mësimore do të vijojnë punën në institucion sipas grafikut të miratuar nga përgjegjësi i njësisë bazë dhe drejtuesi i njësisë kryesore. Orari i punës do të jetë 08.00 – 14.00.
  6. Në njësitë kryesore ku zhvillohen laboratore, personeli ndihmësakademik me karakter mësimor, do të vazhdojë punën sipas grafikut të miratuar nga përgjegjësi i njësisë bazë dhe drejtuesi i njësisë kryesore.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Vendimi do të zbatohet deri në një vendim të dytë të Rektoratit, në varësi të situatës Covid-19.

REKTORI

Prof. Dr. Roland ZISI

 

 

[:]