Njoftim punesimi FSHP


Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 45, datë 15.09.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021 PRANË DEPARTAMENTIT TË INFERMIERISË NË FAKULTETIN E SHËNDETIT PUBLIK TË FUSHËS SË MJEKËSISË (SPECIALIST OSE I PËRGJITHSHË)

Përshkrimi i vendit të punës
1. Pedagog me kohë të plotë
2. Mësimdhënie në modulet veprimtaritë akademike: seminare në lëndët paraklinike.
3. Kërkim shkencor individual dhe në grup.
4. Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.

Njoftimi i plote