njoftime

[:sq]Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Perëndimor Atika në Greqi[:]

[:sq][:sq]

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Perëndimor Atika (West Attica University) në Greqi

 

Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, në bashkëpunim me Universitetin  Perëndimor Atika (West Attica University) në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për të përfituar 2 (dy) bursa studimi/ për një periudhë 3 (tre) mujore në Universitetin  Perëndimor Atika. Në përfundim të mobilitetit studentët do të vijojnë studimet në universitetin e tyre të origjinës (UV). Ata nuk do të paguajnë asnjë tarifë shkollimi në universitetin pritës (WAU), por do të vazhdojnë të paguajnë tarifat që aplikohen në universitetin e tyre të origjinës (UV).

 

Shpenzimet do të mbulohen nga skema Erasmus +, komponenti KA1 për mobilitet studimi.

 

Numri i bursave të studimit: 2 (dy)

 

Bursa përfshin:

 

 • Kompensimin mujor 850 EUR/muaj;
 • Shpenzimet e udhëtimit 180 EUR, vlerë e përcaktuar në bazë të largësisë midis universitetit pritës dhe atij të origjinës. Përllogaritja e largësisë bëhet në lidhjen e mëposhtme:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

Kriteret për aplikantët:

 1. Të jetë student i vitit të dytë dhe të tretë në Bachelor dhe student në Master (MP, MSC) ;
 2. Të jetë student i programit të studimit: Turizëm, Administrim Biznesi, Kontabilitet dhe Financë, Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri Mekanike dhe Inxhinieri Navale.
 3. Të zotërojë njohuri të mira të gjuhës angleze niveli B2.

 

Kriteret e përzgjedhjes:

 • Merita akademike.
 • Kompetenca gjuhësore
 • Prioritet më i ulët do t’u jepet atyre që kanë marrë pjesë më parë në mobilitete në të njëjtin cikël studimi.
 • Prioritet do t’u jepet studentëve që u përkasin grupeve me diversitete sociale ekonomike, gjinore, racore, ngjyre, aftësi të kufizuara, etj.
 • Kritere të tjera shtesë mund të përfshijnë :
 • Barazia gjinore (aty ku është e mundur, të përzgjidhen kandidatë të barabartë në numër për nga gjinia).

 

Dokumentet e nevojshme për aplikim përfshijne:

 • Formular aplikimi
 • Kopje të pasaportës
 • Vërtetim studenti
 • Listë notash
 • Letër motivimi
 • Certifikata e gjuhës së huaj që vërteton njohjen e gjuhës së kërkuar në marreveshje
 • Letër reference
 • Dokument që vërteton aftësinë e kufizuar
 • Dokument që vërteton që studenti është anëtarë i komunitetit rom ose egjiptian
 • Dokument që verteton që studenti vjen nga familje që trajtohen me ndihme ekonomike ose bursë nga shteti

 

Në vëmendjen tuaj: Për tu njohur me kurset e ofruara në gjuhën angleze ju lutemi shfletoni dokumentin e bashkëlidhur.

Më shumë informacion rreth universitetit pritës (West Attica University) do të gjeni në: https://www.uniwa.gr/en/home-page/

Për përzgjedhjen e studentëve ngrihet një komision, i cili do t’i vlerësojë ata.

Dokumentet e aplikimit duhet të dorëzohen pranë Sektorit të Projekteve dhe Marëdhënieve me Jashtë brenda datës 24.05.2019.

Kandidatët fitues do të njoftohen prej Sektorit të Projekteve dhe Mardhënieve me Jashtë në adresën e tyre të email-it.

Kandidatët aplikues kanë të drejtën e ankimimit kundër vendimit të komisionit ad-hoc pranë Rektorit brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit.

Përpara fillimit të mobilitetit kandidatët fitues plotësojnë një dokument të quajtur Learning Agreement (Marrëveshje që vendoset midis studentit që aplikon dhe universitetit të origjinës, në të cilën paracaktohen kurset me kreditet përkatëse sipas kriterit të numrit minimal të krediteve për lëndët që studenti do të ndjekë gjatë semestrit në universitetin pritës, të cilat do t’i njihen në përfundim të tij dhe në vijim të studimeve në universitetin e origjinës).

 

KUJDES: Studenti duhet të zgjedh ato lëndë në universitetin pritës, të cilat do ti frekuentonte në UV gjatë semestrit që do të kryhet mobiliteti. Studentët që aplikojnë për mobilitet, marrin përsipër pjesën e krediteve të pazgjedhura për shkak të ndryshimeve në programet e studimit ndërmjet UV dhe universitetit pritës. Ato mbeten pjesë e detyrimeve akademike (detyrim frekuentimi) sipas rregullores përkatëse të UV-së.

Për më shumë informacion rreth skemës së mobilitetit dhe mënyrës së aplikimit, kontaktoni me Koordinatorin akademik të marëveshjes Prof. Asoc. Kristofor Lapa në adresën e –mailit: kristofor.lapa@univlora.edu.al ose me Sektorin e Projekteve dhe Mardhënieve me Jashtë, pranë Rektoratit, Kati i I në adresën e –mailit: international@univlora.edu.al.

FORMULARI I APLIKIMIT PER STUDENTE
SHKARKO KODET E KURSEVE TE OFRUARA NE ANGLISHT

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë  ju uron suksese![:]

The

You might even purchase an article which will explain the significant thoughts, areas of this

First, you need to discover a freelance author whose

You will find other helpful tips they can share with

Search for

It

The cost will probably be cheaper because the cost of buying a table and also the distance required is considerably less than having it shipped in to Creating a commissioned project from scratch on Writemypapers.org your workplace.

must also not look like someone has just slapped phrases together and hope that someone will take note.

the very best paper writing service that it is possible to find.

all the pupils to help them throughout the process.

work you admire.

class which are of interest for you, and any issues which you may have in choosing the course.

article also has acknowledgments to each of the organizations or persons which have led to its conclusion.

[:]