njoftim punesim

[:sq]SKEMA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE PËR PUNONJËS [:]

[:sq]Komisioni Ad-hoc i ngritur me Urdhër Nr. 40, datë 13.05.2018 të Rektorit, në zbatim të Vendimit Nr. 31, datë 01.03.2017 të Senatit Akademik, pas mbledhjes së datës 16.05.2018, propozon për miratim skemën e vlerësimit të kandidatëve për punonjës ndihmës akademik me karakter mësimor në pozicionin Sekretare pranë Departamentit të Drejtësisë, Fakulteti i Shkencave Humane, në bazë të kritereve të përcaktuara në njoftimin për punësim:

SKEMA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE PËR PUNONJËS NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER MËSIMOR

Komisioni Ad-hoc i ngritur me Urdhër Nr. 41, datë 13.05.2018 të Rektorit, në zbatim të pikës 1, të Vendimit nr.6, datë 27.04.2018 të Bordit të Administrimit “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të punësimit të personelit në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse dhe Sektorin e Auditit në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë”, pas mbledhjes së datës 17.05.2018, propozon për miratim skemën e vlerësimit të kandidatëve për personel administrativ për vendin e lirë të punës, Specialist Prokurimesh -Inxhinier pranë Sektorit të Prokurimeve, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse në bazë të kritereve të përcaktuara në njoftimin për punësim:
SKEMA E VLERËSIMIT TË  KANDIDATËVE PËR PERSONEL ADMINISTRATIV, PRANË DREJTORISË SË SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE[:]