udhezime

Udhëzim Nr.5, datë 19.02.2018

Udhëzim Nr.5, datë 19.02.2018 Për përcaktimin e elementeve përbërëse të raportimit vjetor dhe afatit për raportim të Institucioneve te Arsmit të Lartë