Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK   DEPARTAMENTI I INFERMIERISË   Personel akademik me angazhim mRead More…

Skema e vlerësimit të kandidatëve për Personel ndihmës akademik, (Sekretar mësimor) Departamenti i Drejtësisë

Të dhënat Pikë Shkollim dhe kualifikim të mëtejshëm Master profesional në fushën e Drejtësisë Master Shkencor në fushën e Drejtësisë   10 pikë   25 pikë Përvojë pune në profesion Eksperienca pune mbi 1 vit 1 pikë për çdo vit pune (jo më shumë se 5 pikë) Eksperienca pune si sekretare në institucione arsimore 2 pikë për çRead More…