ZYRAT – Zyra e Projekteve,Investimeve dhe Kerkimeve Shkencore (Pershkrim I pergjithshem )

Zyra e  Projekteve ,Investimeve dhe Kërkimeve Shkencore është një zyre e cila ka si objektiv bashkëveprimin me institucione të ndryshme qofshin këto Brenda dhe jashtë vendit, si dhe te realizoj shkëmbimet e informacionit midis   Universiteteve duke krijuar nje parteneritet më të gjere midis tyre .

Zyra e Projekteve, Investimeve dhe Aktiviteteve Shkencore inkurajon partneritetin midis institucioneve në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar nëpërmjet pjesëmarrjes ne Projekte te ndryshme . Gjatë këtij viti zyra jonë ka patur një bashkëpunim të gjere me Universitete të ndryshme Brenda dhe jashtë vendit duke krijuar partneritet midis tyre. Universiteti ynë ka nënshkruar marrëveshje bilaterale me shumë Institucione Europiane.

Universiteti“ IsmailQemali “ është përfshirë si institucion partner në disa projekte  bashkëpunimi të Komisionit Europian sic eshte program me I ri Erasmus Plus . ProjektetEuropianenëtëcilatUniversitetiyneështë partner janëJoinEU-SEE, Penta.