ZYRAT – Zyra e Projekteve,Investimeve dhe Kerkimeve Shkencore (Detyrat & Pergjegjesite)

  • Të informoj rreth programeve t ëndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare.
  • Te informoj pedagogët për konferencat dhe aktivitetet shkencore s idhe nxjerja e tyre ne Website.
  • Gjithashtu të bëj të mundur takime dhe trajnime reth projekteve me student dhe pedagoge,si dhe pjesmarrja në trajnime të ndrysheme Brenda dhe jashtë vendit .
  • Ka për detyrë të ndihmoj njësite, ekipet apo kërkuesit për vendosjen e marrëdhënieve të bashkëpunimit për projektet me , institucionet kërkimore, kombëtare e ndërkombëtare.
  • Të mundësoj botimet e publikimet e arritjeve të projekteve   Të organizoj trajnime të shkurta me përfaqësues të projekteve të ndryshme.
  • Të organizoj seminare të ndryshëme ndërkombëtarë, të cilët kanë qenë të suksesshëm në përmbushjen e projekteve te tyre.
  • Të ndihmojë në planifikimin dhe shkrimin e projekteve.

Të informojë/udhëzojë/ndihmojë hulumtuesit të aplikojnë ne projektet e tyre në programin që më shumë u përshtatet.