ZYRAT – Zyra e marredhenies me publikun (Informacioni per studentet)

Viti akademik 2014-2015

Universiteti i Vlorës ka në strukturë katër Fakultete

Fakulteti i Shkencave Teknike     me 9 programe

Fakulteti Ekonomik                                    me 6 programe

Fakulteti i Shkencave Humane   me 7 programe

Fakulteti I Shëndetit Publik          me 2 programe

Kuotat e pranimit

Referenca ligjore VKM 517 datë 1.8.2014

 

Fakulteti i Shkencave Teknike     443 studentë

Fakulteti Ekonomik                        625 studentë

Fakulteti i Shkencave Humane   577 studentë

Fakulteti I Shëndetit Publik          200 studentë

Tarifat Vjetore të shkollës për vitin akademik 2014-2015

BACHELOR KOHË TË PLOTË

Programi i parë 20.000 lekë
Programi i dytë

 

Fak Shkencave teknike
Biologji 135.730 lekë
Matematikë 135.730 lekë
Inxhinieri elektrike 203.960 lekë
Shkenca kompjuterike 203.960 lekë
Teknologji Informacioni 203.960 lekë
Informatikë 203.960 lekë
Inxhinjeri navale 203.960 lekë
Inxhinjeri mekanike 203.960 lekë
Navigacion dhe Peshkim detar 203.960 lekë
Fak Ekonomik
Të gjitha programet 86.374 lekë
Fak Shëndeti Publik
Ifermieri e përgjithshme 233.916 lekë
Infermier mami 233.916 lekë
Fak Shkencave Humane
Mësuesi për Arsim Fillor 135.730 lekë
Mësues për Arsim Parashkollor 135.730 lekë
Gjuhe Shqipe dhe Letërsi 135.730 lekë
Gjuhë Angleze 135.730 lekë
Gjuhë Italiane 135.730 lekë
Histori Gjeografi 135.730 lekë
Drejtësi 63.341 lekë

Për të gjithë studentët që duan të ripranohen , për studentët që duan të aplikojnë për shkollë të dytë, studentët që duan të apikojnë për tu transferuar në universitetin e Vlorës. Të gjithë studentët që trjatohen me bursë, gjithashtu informacion per aplikimet për përjashtim nga tarifa shkollore e studentëve sipas statusit të invalidit, statusit të ish të përndjekurve politikë, statusit të fëmijve me një prind, statusit të jetimit etj. Duhet ti drejtohen Zyrës së Studentit e cila ndodhet në godinën”A” kati i parë.

Për transferimin e studentëve nga universiteti ynë drejt universiteteve të tjera. Për çregjistrimin e studentëve, për marrjen e listës së notave, vërtetim diplome, program akademik, kartonin e diplomës etj.Të gjithë studentët duhet ti drejtohen Zyrës së Regjistrimit e cila ndodhet ne “Rektorat” kati i parë.