[:sq]Strategjia e Zhvillimit e Departamentit të Matematikës[:en]Development Strategy-Department of Mathematics[:]

[:sq] PARATHENIE

 

Departamenti  i  Matematikes synon  të  sjellë  kontribut  të  qenësishëm   si  në  planin  kërkimor,  ashtu  dhe  në  atë mesimdhenes,  me  theks  të  veçantë  krijimin  dhe  unifikimin  e  praktikave  profesionale  në  shërbimet  arsimore  të  mbështetura  në  praktikat  më  të  mira  e  në  të  dhënat  më  të  fundit  të kërkimit  shkencor  në  fushën e Matematikes.Vizioni  i  Departamentit  të  Matematikes është  të  kthehet  në  një  agjent  zhvillimi  dhe  ndryshimi duke  ofruar  ekspertizë  dhe  kontribut  në  nivel  politikash  dhe  shërbimesh,  duke  formuar profesionistë  të  kualifikuar  dhe  me  integritet  dhe  duke  kontribuar  në  përmirësimin  e komunitetetit.

 

MISIONI  I DEPARTAMENTIT TË MATEMATIKES

 

Departamenti i  Matematikes vepron në  përputhje me  statutin dhe misionin e  Universitetit  Ismail Qemali dhe  Fakultetit  të  Shkencave  Teknike  në  funksion  të  zhvillimit  dhe përparimit  duke  integruar  kontributet  në  fushën  e mësimdhënies,  kërkimit  shkencor. Misioni  i  DM  është  përgatitja  e studentëve  si  profesionistë  të  kualifikuar  në  4 drejtiemt e departamentit te Matematikes  me  aftësitë  e nevojshme  për  t’u  përfshirë  në  aktivitete  që  i  shërbejnë  zhvillimit  shkencor,  zgjidhjes  së problemeve  dhe  përmirësimit  të  jetës  së  komunitetit  si  dhe  nxitja  e  procesit  të  punësimit  të  tyre në  sektorin  publik  dhe  privat  të  ofrimit  të  shërbimeve.  Në  përmbushjen  e  këtij  misioni, Departamenti  i  Matematikes angazhohet  të  vërë  në  zbatim  praktika  bashkëkohore  të  mësimdhënies,  kërkimit  shkencor  dhe ofrimit  të  shërbimeve  për  palë  të  treta.  Departamenti  i  Matematikes  synon  të  realizojë  misionin  e  tij  përmes  menaxhimit të  burimeve  të  brendshme,  kujdesit  për  kualifikimin  e  vazhduar  të  stafit,  partneritetit  me  qeverinë e  Shqipërisë,  me  partnerë  strategjikë  kombëtarë  dhe  ndërkombëtarë,  donatorë  e  palë  të  tjera interesi.

 

 

OBJEKTIVAT E DEPARTAMENTIT TE MATEMATIKES

Në bazë të objektivave të përgjithshme të Fakultetit të Shkencave Teknike, të cilat janë mbështetur në politikat e ndjekura gjatë zhvillimit të arsimit në vendin tonë, Departamenti  i  Matematikes ka përcaktuar si objektiva:

 • përgatitjen e specialistëve në fushën e matematikës që të jenë të aftë për veprimtari kërkimore-shkencore dhe për aplikime të matematikës në fusha të ndryshme të ekonomisë dhe shoqërisë duke ju përgjigjur me kompetencë ndryshimeve të shpejta dhe zhvillimeve të teknologjisë.
 • përgatitjen e lartë të mësuesve të matematikës për shkollat e mesme si nga ana shkencore ashtu dhe nga ana profesionale e mësimdhënies, të aftë për t’ju përgjigjur sfidave të arsimit dhe shoqërisë.
 • rritjen e nivelit të cilësisë së mësimdhënies nga ana e stafit pedagogjik për të mbështetur të mësuarit aktiv dhe logjik dhe të menduarin kritik tek studentët për të rritur cilësinë dhe jetëgjatësinë e përvetësimit të njohurive
 • kualifikimin e vazhdueshëm shkencor të stafit pedagogjik dhe përmirësimin e teknikave të mësimdhënies
 • përshtatjen e vazhdueshme të programeve të studimit të ofruara me nevojat e tregut të brendshëm dhe të huaj.

Programi mesimor ne Departamentin e Matematikës ofron nivelet e studimit:

 • Bachelor
 • Master iShkencave
 • Doktorature

 

Top of Form

STRATEGJIA E KERKIMIT SHKENCOR

Te realizojë  kërkimin shkencor dhe të sigurojë raportin e përshtatshëm ndërmjet mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe shërbimeve që ofron. Institucionet e arsimit të lartë luajnë  një rol shumë të madh për zhvillimin e shkencës, sepse janë ato që transmetojnë dijet shkencore tek brezat e rinj dhe që edukojnë studentët si shkencëtarë të ardhshëm me frymën dhe metodologjinë e kërkimit të mirëfilltë shkencor.Synimi i tij është që të përgatisë të rinj të arsimuar  të cilët të jenë të aftë jo vetëm për tregun e punës por edhe më një portofol të mirëfilltë shkencorë:

 1. cilësinë, barazinë dhe standartete në arsim, tërheqjen në radhë të parë të elementëve të talentuar, gjenerimin e ideve të reja dhe menaxhimin e informacionit në fushën e kërkimit shkencor;
 2. krijimin e një klime që reflekton idetë e përbashkëta, vlerat, vizionin, besimin dhe që karakterizohet nga baraspesha midis mbështetjes dhe nxitjes;
 3. zbatimin e kodit etik si një dokument i bazuar në integritetin profesional e vetjak, në respektin e ndërsjellë, në përgjegjshmërinë dhe në arritjet akademike njëkohësisht;
 4. cilësinë e institucionit, që mbështetet në organizimin ndërveprues menaxherial, në kërkimin shkencor të vazhdueshëm, në mësimdhënien e sukseshme dhe në pajisjet moderne bashkëkohore.

 

OBJEKTIVAT KRYESORE TË DEPARTAMENTIT TË MATEMATIKES

Të përmbushë kushtet e përcaktuara nga strukturat e Edukimit në Vazhdim për formimin dhe kualifikimin e   përhershëm të stafit akademik si pjesë e hapësirës evropine të arsimit të lartë.

 • Të bëjë me dije kushtet e reja të zhvillimit profesional për studentët kandidatë për diplomim, duke i angazhuar ata në punë kërkimore shkencore dhe në konferenca e seminare me tematikë të përcaktuar.
 • Studentët e pedagogët të jenë në vazhdimësi në kontakt me risitë dhe me literaturën bashkëkohore të shkruar ose elektronike.
 • Të inkurajohet ndërtimi i urave lidhëse midis studentëve që zhvillojnë detyra kursi, punë kërkimore, stafit akademik dhe udhëheqësve të temave të diplomave.
 • Nëpërmjet këshillimit të karrierës dhe në bashkëpunim me stafin akademik të ndihmohen maturantët të planifikojnë hapat për shkollimin e mëtejshëm bazuar në vendimmarrje të mirëmenduara për të ardhmen e tyre për të qenë pjesëtarë funksionalë të shoqërisë dhe për t’u punësuar sipas prirjeve të tregut të punës.
 • Ne programin e doktoraturës do të synohet të vazhdojnë studimet doktorale një pjesë e stafit te cilet jane ne perfundim te mbrojtjes se saj dhe per vijushmerin e ketij cikli te nxisim sa me shume stafin e ri.

PLANI I PUNËS

 1. Mbyllja me sukses e Doktoratave të cilat janë në përfundim dhe nxitja, dhe ndihmesa e pjestarëve të tjerë te Departamentit për fillimin e ciklit të tretë të studimeve doktorale.
 2. Pjesëmarja në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare.
 3. Botime artikujsh, në revista me Revision dhe mundësisht me impact-Faktor.
 4. Organizimi i një Workshop-i periodik, lidhur me çështje të ndryshme në lëmitë matematikore që mbulon grupi i Algjebër-Gjeometrisë, por jo vetëm.
 5. Organizimi i seminareve trajnuese (Life Long Learning) për mësuesit e matematikës të shkollave të mesme dhe nentë vjeçare, në lidhje më disiplinat që mbulon grupi i Statistikes.
 6. Përmirësimin e literaturës bazë, nëpërmjet angazhimit të anëtarëve të Departamentit në punën për botimin e teksteve bazë të reja, koherente, atje ku është e nevojshme.   Botimi dhe ribotimi i leksioneve të lëndëve që mbulojnë secili grup i Departamentit në përputhje me programet e përmirësuar të lëndëve.
 7. Organizimi, orientimi dhe nxitja e studentëve në kërkimin shkencor. Angazhimi i studentëve ekselentë, në disiplinat që cdo grup i departamenti mbulon, në fushën e kërkimit shkencor do të jetë një detyrë për secilin anëtar të grupeve mësimore.
 8. Krijimi i lidhjeve dhe bashkëpunimi me departamentet homologe në universitetet shqiptare dhe të huaja.
 9. Përmirësimi i cilësisë së mësidhënies, gërshetimi i mësidhënies klasike edhe me orë laboratorike kompjuterike dhe angazhimi i stafit akademik në mësimdhënie në përputhje edhe me kërkimin shkencor të tyre.
 10. Mësimdhënia e kurseve në gjuhën angleze për lëndët në nivel master shkencor  dhe cikli i trete.
 11. Organizimi i seminareve në nivel grupi në Departament, për t’u konsultuar dhe t’u njohur me punën e gjithësecilit prej anëtarëve të grupeve mesimore, do jë jetë i vazhdueshëm.
 12. Bashkëpunimi për organizimin e Konferencave në nivel kombëtar/ndërkombëtar me Universitete brenda ose jashtë vendit
 13. Organizimi i konferencave studentore, ku vetë studentët të ndjehen të përfshirë në të gjitha hallkat.
 14. Pjesmarrja në konferenca shkencore ndërkombëtare dhe botimi në revista shkencore ndërkombëtare me faktor impakti, do të jetë një objektiv i përhershëm për të gjithë anëtarët e Departamentit.
 15. Ofrojmë shërbime për kompani apo institucione të cilat janë të interesuara për analizë statistikore në fushat që ato operojnë.
 16. Angazhim i anëtarëve të Departamentit për pjesmarrje në projekte kërkimore shkencore.
 17. Te gjithe  studentet e Matematikes  te  jene  ne gjendje ne perfundim  te  ciklit   te  studimeve te  dine te  operojne ne nje program nga programet  statistikore  R, SPSS, Minitab

 

A specialist essay writing support is not going to i order essay at essaylib just have the ability to help you think of a topic that is compelling, but may also have the ability to assist you finish your essay.

[:en]

A specialist essay writing support is not going to i order essay at essaylib just have the ability to help you think of a topic that is compelling, but may also have the ability to assist you finish your essay.

[:]