[:sq]Katalogu i Kurseve [:]

[:sq]

FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE
Kodi Lënda Programi Kredite Semestri Gjuha
Departamenti i Fizikës  
FIZ 151 Hyrje në Fizik_Fizik 1 Bch në Inxhinieri dhe Shkenca Kompjuterike 8 Vjeshtë Anglisht
FIZ 152 Hyrje në Fizik_Fizika 2 Bch në Inxhinieri dhe Shkenca Kompjuterike 8 Vjeshtë Anglisht
Departamenti i Matematikës  
MAT 250 Analizë reale_ Analizë 1 Bch Matematik 8 Vjeshtë Anglisht/ Italisht
MAT 421 Analizë e avancuar_ Analizë 2 MSc Matematik 6 Pranverë Anglisht/ Italisht
MAT 375 Ekuacione diferenciale 2 Bch Matematik 8 Vjeshtë Anglisht/ Italisht
MAT 361 Analizë numerike Bch Matematik 8 Pranverë Anglisht/ Italisht
MAT 433 Metoda numerike MSc Matematik 6 Vjeshtë Anglisht/ Italisht
MAT 270 Algjebra Abstrakte Bch Matematik 8 Pranverë Anglisht/ Italisht
MAT 290 Hyrje në topologji Bch Matematik 8 Pranverë Anglisht
MAT 330 Analizë komplekse Bch Matematik 8 Pranverë Anglisht
MAT 387 Teoria e numrave Bch Matematik 8 Vjeshtë Anglisht
MAT 475 Didaktika në mësimdhënie dhe zgjidhja e e teknikave të problemeve MP  në Matematik 6 Pranverë Anglisht
MAT 553 Probabilitet dhe statistikë MP në mësimdhënie sekondare në mësuesi në matematik 10 Pranverë Anglisht / Italish
MAT 250 Analizë reale_ Analizë 1 Bch Matematik 8 Vjeshtë Anglisht
Departamenti i Shkencave Kompjuterike
CS2332 Programim Java Bsc Informatik/Shkenca Kompjuterike 6 Pranverë Anglisht
CS345 Database Bsc Informatik/Shkenca Kompjuterike 8 Vjeshtë Anglisht
CS240 Strukturë të dhënash dhe algoritme Bsc Informatik/Shkenca Kompjuterike 8 Vjeshtë Anglisht
CS246 Telekomunikacion Bsc Teknologji Informacioni 6 Vjeshtë Anglisht
CS370 Hyrje në inteligjencë artificiale Bsc Informatik/Shkenca Kompjuterike 8 Pranverë Anglisht
CS348 Arkitekturë kompjuterike Bsc Informatik/Shkenca Kompjuterike 8 Pranverë Anglisht
CS349 Hartues dhe interpretues Bsc Shkenca Kompjuterike 8 Pranverë Italisht
CS344 Manaxhim sistem informacioni Bsc Teknologji Informacioni 8 Pranverë Anglisht
CS485 Arkitekture e avancuar kompjuterike MSc Shkenca Komljuterike 8 Vjeshtë Anglisht
CN508 Advanced data structures MSc Computer sciences 8 Pranverë Anglisht
CN408 Zgjidhje problemash duke përdorur metoda shkencore MP për mësues shkenca kompjuterike 6 Vjeshtë Anglisht
CS2332 Programim Java Bsc Informatik/Shkenca Kompjuterike 6 Pranverë Anglisht
FAKULTETI EKONOMISË  
Kodi Lënda Programi Kredite Semestri Gjuha
Departamenti i Administrim Biznesit  
BIZ 335 Menaxhimi strategjik Bch Administrim Biznesi 6 Vjeshtë Anglisht
BIZ334 Cilësia totale e menaxhimit Bch Administrim Biznesi 6 Vjeshtë Anglisht
BIZ 431 Sjellje organizative e avancuar Bch Administrim Biznesi 6 Vjeshtë Anglisht
BIZ 434 Qeverisja e koorporatave Bch Administrim Biznesi 6 Pranverë Anglisht
BIZ 536 Cilësia totale e menaxhimit e avancuar Bch Administrim Biznesi 6 Vjeshtë Anglisht
BIZ 537 Menaxhimi i avancuar operativ Bch Administrim Biznesi 8 Pranverë Anglisht
BIZ 230 Sjellje organizative Bch Administrim Biznesi 6 Vjeshtë Anglisht
BIZ 535 Vendimarrje manaxheriale MSc Administrim Biznesi 6 Vjeshtë Anglisht
MKT332 Marketingu i Tokës dhe Turizmi Ndërkombëtar Bsc Menaxhim turizmi 4  Vjeshtë Italisht
MKT420 Komunikimi i Integruar i Marketingut MSc Markeitng 6 Pranverë / Vjeshtë Anglisht
MKT 110 Bazat e marketingut MSc Marketing 6 Vjeshtë Anglisht
MKT 211 Marketing menaxhim Bsc Marketing 6 Vjeshtë Anglisht
TUR 354 Manxhim dhe vendodhje turizmi Bsc Turizëm 6 Vjeshtë Anglisht
TUR 365 Manaxhim transporti Bsc Turizëm 6 Pranverë Anglisht
TUR 417 Planifikimi dhe menaxhimi i destinacionit MSc Turizëm 6 Pranverë Anglisht
ECN 150 Hyrje në ekonomi Bsc Administrim Biznesi 7 Pranverë / Vjeshtë Anglisht
ECN 170 Mikroekonomi Bsc Administrim Biznesi 7 Pranverë Anglisht
ECN 270 Makroekonomi Bsc Administrim Biznesi 7 Vjeshtë Anglisht
ECN 370 Ekonometri Bsc Administrim Biznesi 7 Vjeshtë Anglisht
FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE
Kodi Lënda Programi Kredite Semestri Gjuha
Departamenti i Gjuhëve të Huaja  
  Të gjitha lëndët Bsc në Anglisht   Vjeshtë/Pranverë Anglisht
  Të gjitha lëndët Bsc në Italisht   Vjeshtë/Pranverë Italisht
  Të gjitha lëndët MPS në Arsimin fillor   Vjeshtë/Pranverë Anglisht
  Të gjitha lëndët MPS në Arsimin fillor   Vjeshtë/Pranverë Italisht
  Të gjitha lëndët MSc në Përkthim dhe Interpretim   Vjeshtë/Pranverë Anglisht

[:]