[:sq]Sektori i Standardeve dhe Kurrikulave[:]

[:sq]Përbërja e Sektorit:  2(dy) specialistë

  1. Ermira Sharra
  2. Ina Binaj

 

Detyrat funksionale të specialistit:

  • U shërbejnë departamenteve për marrëdheniet dhe  korrespodencën me QSHA (Raportime,  njoftime,  përgjigje, hartim materialesh etj.)
  • Monitorojnë, kontrollojnë dhe kryejnë vlerësimin e procesit mësimor (disiplina e punës, etika, marrëdhëniet student-pedagog, pjesëmarrja dhe frekuentimi i studentëve, performancën e pedagogëve në gjithë komponentët e procesit mësimor etj.)
  • Mbledhin dhe hartojnë materiale për cilësinë e programeve të studimit dhe formave të studimit, për cilësinë e planeve mësimore, llogaritjen e krediteve (ECTS) programeve të lëndëve,  moduleve dhe syllabuseve, rregulloreve të programeve të studimit, asistimin pranë sekretarive, kr/sekretarive dhe pedagogëve të ligjshmërisë së dokumentacionit të procesit mësimor.
  • Të tjera të ndryshme.

 

Vendndodhja e Zyrës:

Në Rektorat në katin e dytë

 

Kontakt:

sektoristandartevekurrikulave@univlora.edu.al[:]